Hyppää pääsisältöön

Mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö?

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ehkäisevää nuorisotyötä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä nuorille tarjotaan tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Työllä tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä. Tiedon jakaminen, neuvonta ja ohjaus tapahtuvat lähipalveluna palvelupisteissä, verkkopalveluissa tai digitaalisissa toimintaympäristöissä. Tiedon jakamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia ja menetelmiä, kuten sosiaalista mediaa ja nuorten vertaisryhmiä. 

Nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluja tuottavat pääasiassa kunnat ja järjestöt. Palvelut perustuvat nuorten tiedon ja tuen tarpeisiin. Nuorten lisäksi kohderyhmään kuuluvat nuorten huoltajat, nuorten parissa toimivat sekä nuorisoalaa opettavat ja opiskelevat. 

 

Tavoitteet 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Nuorten itsenäistymistä, elämänhallintaa, hyvinvointia ja yhteiskunnallista toimijuutta tuetaan ja vahvistetaan tarjoamalla monipuolista tietoa sekä ammattitaitoista neuvontaa ja ohjausta. Tavoitteena on, että nuori elää itsenäistä ja hyvää elämää, jonka suunnan ja tahdin hän valitsee itse. 

Tieto- ja neuvontatyöllä tuetaan nuoria toteuttamaan heidän pyrkimyksiään ja unelmiaan elämässään sekä edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Nuorten tieto- ja neuvontatyö avartaa ja lisää nuorten mahdollisuuksia erilaisissa valinnoissa. Samalla edistetään nuorten itsenäistymistä ja mielen hyvinvointia.  

Nuorille jaettavan tiedon, ohjauksen ja neuvonnan tulee perustua nuorten tiedontarpeisiin sekä nuorten tieto- ja neuvontatyölle asetettuihin kasvatuksellisiin tavoitteisiin nuorten tukemiseksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi. Työmuoto on tunnustettu useimmissa Euroopan maissa osaksi nuorisotyötä. 

 

Toimintamuodot 

Nuoren henkilökohtaisista kyvyistä ja valmiuksista riippuen hän voi halutessaan etsiä tietoa tiedontarpeeseensa omatoimisesti esitteistä, oppaista, netistä, erilaisista tietokannoista tai muista tarjolla olevista tietolähteistä. Useissa palvelupaikoissa nuorella on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen neuvontaan paikan päällä, puhelimitse tai jonkin digitaalisen alustan kautta, kuten chattien.  

Digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön välineet ja kanavat ovat monipuolisia ja reagoivat aikaan.  Reaaliaikaiset tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla esimerkiksi nuoren ja työntekijän kahdenkeskiseen chat-keskusteluun  pohjautuvia palveluita. Teemallisia chat-palveluita tai yleisiä chattejä toteutetaan yhä useammassa verkkoperustaisessa nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön päämääränä on edistää myös nuorten kuulemista, osallistumista ja vaikuttamista heidän omien asioidensa edistämisessä sekä laajemminkin yhteiskunnallisissa asioissa. Nuorten osallisuus ja kuuleminen heille suunnattujen palvelujen toteuttamisessa on yksi peruslähtökohta myös nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorisotyön työmuoto, jolle suuntaviivaa antavat kansalliset lait ja suositukset sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet, joiden uusittu versio hyväksyttiin 2018.  

Esimerkkejä nuorten tieto- ja neuvontatyön muodoista ja menetelmistä

  • yksilötyö 
  • ryhmien kanssa tehtävä työ 
  • vertaisnuorisotiedottaminen 
  • fyysiset toimintaympäristöt (pisteet, keskukset, koulut, kirjastot, nuorisotilat, osana matalan kynnyksen palvelupaikkoja jne.) 
  • digitaalisen nuorisotyön kanavat (pelit, some-kanavat, verkkopalvelut, chatit jne.) 
  • jalkautuvat palvelut (koulut, oppilaitokset, tilaisuudet, kauppakeskukset jne.) 
  • pelilliset menetelmät (mm. erilaiset teemalliset pelit eri toimintaympäristöissä hyödynnettäväksi)

Muodot ja menetelmät eivät ole toisiaan poissulkevia. Palveluiden tulee perustua nuorten tiedon tarpeisiin, yhteistyöhön, palvelukartoitukseen, resurssien arvioimiseen ja tarpeelliseen suunnittelutyöhön myös yhdessä nuorten kanssa. 

 

Työmuoto Euroopan tasolla  

Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on merkittävä eurooppalainen ulottuvuus. Nuorille suunnattujen tieto- ja neuvontapalveluiden järjestämisen vahva suositus näkyy hyvin muun muassa Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamissa suosituksissa, jotka tulisi huomioida myös kansallisessa toiminnassa, tuessa ja palveluiden järjestämisessä. 

Työmuodolla on oma eurooppalainen kattojärjestö, European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), joka on perustettu 1986. ERYICA tukee ja edistää toiminnallaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita 28 jäsenmaassaan ja pyrkii vaikuttamaan laajemminkin työmuodon tunnistamiseen ja tunnustamiseen eri maissa. 

Koordinaatti on ERYICAn jäsenjärjestö. Lisäksi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on ERYICAn sisarjärjestö Suomesta. 

Euroopan neuvoston suositukset nuorisotiedotuksesta

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!