Hoppa till huvudinnehåll

Vad är ungdomsinformation och -rådgivning?

Kort om vad är ungdomsinformation och -rådgivnings uppgift och olika verksamhetsformer.

Målsättningar

Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna har som uppgift att ge de unga information, handledning och råd i olika frågor som berör de ungas liv. Arbetets målsättning är att stöda den ungas väg till självständighet och ansvarsfullhet så att den unga kan klara sig själv. De professionella arbetarna ger en pålitlig, omfattande information som hjälper de unga att göra val och beslut som stöder den egna livshanteringen. 

Arbetsformen har i de flesta europeiska länder identifierats som en del av ungdomsarbetet. Tjänsternas målsättning är att garantera att de unga får en mångsidig och heltäckande information på ett serviceställe. 

På basen av sina färdigheter kan den unga självständigt söka information om sin fråga i broschyrer, handböcker, på nätet, i databaser eller i andra informationskällor som erbjuds. På många centraler och punkter har den unga dessutom möjlighet att få personlig rådgivning på plats eller per telefon. 

Informations- och rådgivningsarbetet kan hjälpa de unga att förverkliga sina målsättningar inom arbets- eller det personliga livet och främja de ungas deltagande i den samhälleliga verksamheten som ansvarskännande medborgare. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet borde även vidga de ungas möjligheter och främja de ungas självständighet och rörlighet. 

Den handledning och rådgivning som ges de unga, även på webben, bör basera sig på de fostringsmässiga målsättningar som ställts upp för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet för att stöda de unga och för att garantera alla ungdomar jämställda möjligheter. Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsternas målsättning är en fostringsmässig styrning av de unga och en social stärkning. Tjänsterna har även som mål att stöda de ungas uppväxt till självständighet och deltagande. 

Källor: 
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin verkkopalvelu, www.nettinappi.fi 
Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.).Nuorisotyötä on tehtävä.Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. s. 415 

Betydelsen av delaktigheten i informationssamhället fortsätter öka. Utvecklingen av de elektroniska näten skapar möjligheter för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna, för demokratifostran och för de ungas samhälleliga deltagande och för att de unga blir hörda i ärenden som berör dem. Detta ställer upp förväntningar och krav på dem som förverkligar dessa webbtjänster för de unga. Även om interaktionen med de unga sker aktivt på webben anser de unga ändå att det är viktigt att mötas ansikte mot ansikte. Det finns ännu ett behov för närtjänster och dessa bör fortsättningsvis utvecklas i och med att kommunfältet förnyas.

 

Verksamhetsreformer

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete är personlig handledning, rådgivning och stöd åt de unga ansikte mot ansikte på servicepunkterna, i nätbaserade tjänster eller andra verksamhetsmiljöer genom mångsidiga kanaler och metoder, så som kamratgrupper och social media. 

Verktygen och kanalerna för den webbaserade ungdomsinformationen och rådgivningsarbetet har blivit mer mångsidiga de senaste åren. Webbsidorna har kompletterats med den sociala medians möjligheter som i sin tur medför ett fält med mångsidiga tjänster och aktörer. Realtida informations- och rådgivningstjänster kan till exempel vara tjänster som baserar sig på en chattdialog mellan kunden och den anställda. Sådana här tjänster finns hos de flesta webbaserade ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. 

Målsättningen med ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet är att främja hörandet av de unga, deras deltagande och påverkan på hur deras ärenden sköts och på samhälleliga frågor. Denna målsättning kan främjas med hjälp av den valda arbetsformen och med olika webbdemokrativerktyg som finns på nätet. Ett webbdemokrativerktyg som även stöds av utbildnings- och kulturministeriet är webbdemokratitjänsten Initiativkanalen.fi. 

I Europarådets ministerkommittés rekommendationer betonas även att den personliga informationen. Den rådgivning och handledning som sker ansikte mot ansikte är idag allt viktigare än för tidigare generationer eftersom de ungas sociala deltagande är en allt längre och mer mångsidig process. 

De ungas frågor gäller ofta omfattande de ungas hela livssituation. Ibland har den unga svårt att uppfatta vilken information de söker. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet handleder i alla frågor som gäller den ungas liv. 

De ungas frågor gäller oftast boende, arbete, studier, arbete utomlands, kurser, utbyteselevmöjligheterna och EU:s finansieringsmöjligheter, resor, hälsa, förhållanden, fritidsintressen och rättigheter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!