Hoppa till huvudinnehåll

Principer och rekommendationer

Följande dokument styr ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet i Finland:
  • Ungdomslagen
  • Europarådets rekommendationer om ungdomsinformation Nr R(90)7 och CM/Rec(2010)8
  • Europeiska ungdomsinformations- och rådgivningsprinciper (2018)
  • Europeiska unionens ungdomspolitiska strategi 2010-2018
  • Rätt till information är erkänd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om barnets rättigheter och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheternaådet

 

Ungdomslagen

Det finländska ungdomsinformations- och –rådgivningsarbetet påverkades kraftigt av ungdomslagen (2006/72) som trädde ikraft år 2006. Lagens syfte är " att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor". Dessa målsättniningar gäller för alla de bastjänster som upptas i ungdomslagen. En av tjänsterna som omnämns i lagen är informations- och rådgivningstjänsterna.

 

Europarådets rekommendationer

Europarådet publicerade år 2010 sin nya rekommendation för medlemsstaterna angående ungdomsinformationen. Den tidigare rekommendationen är från år 1990. I rekommendationen betonas ungdomarnas möjlighet att få en heltäckande, objektiv, förståelig och tillförlitlig information om alla frågor som de har och som baserar sig på deras särskilda informationsbehov. I rekommendationen anser ministerkommittén att

  • för att respektera demokratin, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska de unga ha möjlighet att få heltäckande, objektiv, förståelig och tillförlitlig information om alla frågor de har som baserar sig på deras särskilda behov
  • informationen och de ungas förmåga att utvärdera och använda den är förutsättningar för de ungas aktiva deltagande i samhället och deras aktioner som ansvarskännande medborgare
  • de unga deltar allt mer både i producerandet och i publicerandet av information och använder de möjligheter som informations- och kommunikationsteknikerna erbjuder

Utbildningsministeriets rekommendation om ungdomsinformationen i kommunerna 1990 och Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)8 åt medlemsstaterna om ungdomsinformationen (på finska)

 

Europeiska principer

Koordinaatti är medlem i takorganisationen europeiska ungdomsinformations- och rådgivningsbyrån ERYICA (European Youth Information and Conselling Agency). De finländska ungdomsinformations- och –rådgivningstjänsterna arbetar enligt de europeiska principerna. Principerna har godkänts år 1993 och uppdaterats under ERYICAs generalförsamling år 2004. ERYICA godkände de europeiska principerna för webbaserad ungdomsinformations- och rådgivningstjänster år 2009.
 
Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna ska vara öppna för alla ungdomar utan undantag. Målet är att garantera jämlikhet i att få information till alla ungdomar oavsett deras livssituation, etniska bakgrund, kön eller samhällställning. Det ska riktas särskild uppmärksamhet på grupper och ungdomar med särskilda behov.

Tjänsterma ska vara lätt tillgängliga utan obligatorisk tidbeställning och informationen ska ha sin grund i ungdomarnas önskan och behov. Varje ungdom ska respekteras som individ och svaren som ges ska vara individuella. Tjänsterna ska vara kostnadsfria och och informationen ges med respekt för ungdomarnas privatliv.

Principerna utgör grunden för minimistandarder och kvalitetsåtgärder som ska befästas i varje land som en del av täckande, konsekvent och koordinerat ungdomsinformationsarbete och respektive lands ungdomspolitik.

De europeiska principerna för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!