Hoppa till huvudinnehåll

Ord har betydelse – en termhandbok om att sätta ord på sexuellt våld mot barn har publicerats på svenska

Kuvaus

Projektet Barnahus som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i samarbete med Koordinaatti år 2022 publicerat en termhandbok som sätter ord på sexuellt våld mot barn. Nu finns termhandboken också på svenska. Handboken är riktad till de som arbetar med barn och unga samt frivilliga. Termhandboken är skriven av Maria Rossi, sakkunnigpolis i projektet Barnahus och Mika Pietilä och planerare Merja-Maaria Oinas från Koordinaatti.
kuvituskuva

Brödtext

Begreppsapparaten som gäller sexuellt våld mot barn är inte entydig. Vid olika situationer används olika begrepp.  När vi talar om sexuellt lockande, trakasserier och sexuellt våld riktat mot barn, är det viktigt att använda sig av riktiga begrepp som respekterar barnets rättigheter. Ord skapar bilder i vårt inre och bildar en gemensam världsbild. Begrepp och termer som används för sexuella handlingar mot barn i den digitala miljön är mycket relevanta. Det är viktigt att säkerställa att alla aktörer förstår varandra och förstår vad man överhuvudtaget talar om.  

Myndigheterna har förbundit sig att använda terminologi som respekterar barnet. De termer och begrepp som används i straffprocessen bestäms utifrån lagstiftningen. Utanför den straffrättsliga processen har dock yrkespersoner, experter och mer utbrett även medier möjlighet att välja de ord som används i olika situationer. De termer som används av olika myndigheter är viktiga. De kan förmedla ett budskap.  

Behovet att klargöra begreppen som används i Finland har märkts bland annat i projektet Barnahus och vid genomförandet av Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har år 2020 publicerat en ordlista (https://www.julkari.fi/handle/10024/139150) som sammanställts i samarbete med vålds- och terminologiska experter och som innehåller definitioner och rekommendationer för begrepp som bör användas i arbetet mot våld.

Syftet med termhandboken Ord har betydelse, är att komplettera den tidigare nämnda terminologin över våldsbegrepp. Som ett tillägg till ordlistan över våldsbegrepp definieras i den nu publicerade termhandboken begreppen sexuellt våld mot barn, särskilt de allt vanligare formerna som förekommer online på nätet. I handboken ges även rekommendationer på finska för användningen av termer som beskriver begrepp. I termbokens sista kapitel ges rekommendationer om hur termer kan tas i bruk och hur fenomenet sexuellt våld mot barn kan föras på tal i olika organisationer.  

Till publikationen på THL:s webbplats kommer du via den här länken

Ytterligare information om Koordinaatti: Merja-Maaria Oinas, merja-maaria.oinas@ouka.fi, 044 703 8216. 

 

Koordinaatti är en riksomfattande sakkunnig i ungdomsarbete, förstärker kunnande samt en partner som förverkligar branschövergripande och nätverkande samarbete.  Vi producerar tjänster och förstärker kunnande inom ungdomssektorn. Koordinaatti fungerar som delgenomförare i Kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete, i Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete och Kompetenscentret för ungas delaktighet.  Verksamheten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.  Administrativt fungerar Koordinaatti som en del av Uleåborgs stads utbildnings- och kulturtjänster. 

I projektet Barnahus effektiviseras utredningsprocesserna av misstankar om våld mot barn samt stödet och vården för barn som utsatts för våld. Projektet genomförs i form av ett omfattande samarbete med universitetssjukhusens specialupptagningsområden och koordineras av THL. Samarbetspartner är också bland annat polis- och åklagarväsendet, universitet och högskolor, organisationer samt de framtida kunskaps- och stödcentren (OT).  Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.   

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker och följer befolkningens välfärd och hälsa samt utvecklar åtgärder för att främja dessa.  THL samlar in och producerar information baserat på undersökning och informationsmaterial samt erbjuder sakkunskap och lösningar som intressegrupper kan använda vid beslutsfattande och som stöd i arbetet. Institutet för hälsa och välfärd är ett fristående forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!