Regionala koordinatorer

Aktörerna inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet i kommuner och organisationer, Koordinaattis anställda samt representanter för utbildnings- och kulturministeriet har genom gemensamma diskussioner och i sina visioner för arbetsformens framtid åren 2005-2011 bearbetat en regionalkoordinatormodell som kan garantera kvalitativa ungdomsinformations- och rådgivningstjänster åt alla ungdomar i Finland. Resultatet från diskussionerna samt från de uppgifter som samlats in från ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna har aktörernas gemensamma förslag till ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets modell med regionala koordinatorer.

Målsättningen med modellen för regionala koordinatorer är att garantera att de anställda på gräsrotsnivån inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna har möjligt till en samfundsmässig dialog och utveckling. Med hjälp av regional koordineringen skapas tid och rum för utbyte av yrkeskunskaper, för att dela med sig av den tysta kunskapen och få stöd av andra. Framförallt främjar modellen den yrkesmässiga tillväxten och förbindelsen vid den gemensamma utvecklingen.

Det centrala målet i regionalkoordineringen är att sprida en del verksamheter som utvecklats under ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets projekt så att de blir en del av kommunernas ungdomsarbetstjänster. Efter att projekten genomförts finns det oftast inte tillräckliga resurser för att utvärdera de erfarenheter som fåtts och den bästa praxisen blir inte en del av de bestående verksamheterna och tjänsterna.

Pilotprojekt inom Uleåborgsnejden och Uleåborgsbågens område

Pilotprojektet för modellen med regionalkoordinering inleddes i maj 2011 i Uleåborgsnejden och Uleåborgsbågens område. Koordinaatti har det nationella utvecklingsansvaret för regionalkoordineringen så centret deltar i pilotprojektet.

I kommunerna inom pilotprojektet har man utfört många utvecklingsprojekt för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. En utmaning är att garantera kontinuerligheten och att alla nivåer förbinder sig vid utvecklingen. På grund av att ungdomsarbetarna byts ut upplevs det var svårt att överföra producerad information och kunskap åt nya anställda.

Det finns två spetsar i pilotprojektet för regionalkoordineringen av ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. I pilotprojektet görs en modell för ungdomsarbetsfältets strukturer för det regionala ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. Dessutom utvecklas gemensamma processer för att utveckla arbetsformen och för att stöda ungdomsarbetarnas yrkesmässiga tillväxt.

Regionalkoordineringen baserar sig på avtal och förbindelser mellan kommunernas och regionernas ansvariga för ungdomsärendena och på deras gemensamma utvecklingsarbete. Med avtalen garanteras att informationen sprids till alla aktörer och nivåer om hurdant projekt som planeras.

Samtidigt utvärderas ifall modellen uppfyller de målsättningar som ställts upp för regionens ungdomsarbete och –politik. Strategiernas och åtgärdsplanerna bör gå hand i hand så att strategin stöder regionalkoordineringsmodellens målsättningar och att modellen stöder regionens ungdomssamarbetsstrategi.  Dessutom stärker och garanterar avtalen de anställdas möjligheter och skyldigheter att delta i utvecklingen som en del av sitt arbete och sina uppgifter.

Regional koordinatorn är en expert- och stödtjänst för de instanser som utför kommunernas ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och för de anställda samt promotorn för samfundets utveckling.

Ansvarsområden och uppgifter som planeras tillhöra regionalkoordineringen inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet är:

1. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets expert- och stödtjänster för kommunernas anställda inom ungdomsarbetet och för ansvarsinstanserna när informations-, handlednings- och styrtjänster planeras, utvecklas och utförs.
2. Att stärka och utveckla de gemensamma processerna i samarbete med aktörerna.
3. Att stärka de regionala nätverken och samarbetet
4. Att koordinera utvecklingen av ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet
5. Att stärka ungdomsarbetarnas yrkesfärdigheter och kunnande
6. Att främja en funktionell dialog mellan aktörerna och andra intressentgrupper
7. Att styra och ge råd åt ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna och dessas projekt.
8. Att främja ungdomarnas delaktighet och att de blir hörda och kan påverka (verktyg bl.a. webbdemokratitjänsten Initiativkanalen.fi)
9. Att samla in och producera regional information som ett verktyg för utveckling
10. Att koordinera kommunikationen mellan aktörerna