Verksamhetsreformer

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete är personlig handledning, rådgivning och stöd åt de unga ansikte mot ansikte på servicepunkterna, i nätbaserade tjänster eller andra verksamhetsmiljöer genom mångsidiga kanaler och metoder, så som kamratgrupper och social media.

Verktygen och kanalerna för den webbaserade ungdomsinformationen och rådgivningsarbetet har blivit mer mångsidiga de senaste åren. Webbsidorna har kompletterats med den sociala medians möjligheter som i sin tur medför ett fält med mångsidiga tjänster och aktörer. Realtida informations- och rådgivningstjänster kan till exempel vara tjänster som baserar sig på en chattdialog mellan kunden och den anställda. Sådana här tjänster finns hos de flesta webbaserade ungdomsinformations- och rådgivningstjänster.

Målsättningen med ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet är att främja hörandet av de unga, deras deltagande och påverkan på hur deras ärenden sköts och på samhälleliga frågor. Denna målsättning kan främjas med hjälp av den valda arbetsformen och med olika webbdemokrativerktyg som finns på nätet. Ett webbdemokrativerktyg som även stöds av utbildnings- och kulturministeriet är webbdemokratitjänsten Initiativkanalen.fi.

I Europarådets ministerkommittés rekommendationer betonas även att den personliga informationen. Den rådgivning och handledning som sker ansikte mot ansikte är idag allt viktigare än för tidigare generationer eftersom de ungas sociala deltagande är en allt längre och mer mångsidig process.

De ungas frågor gäller ofta omfattande de ungas hela livssituation. Ibland har den unga svårt att uppfatta vilken information de söker. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet handleder i alla frågor som gäller den ungas liv.

De ungas frågor gäller oftast boende, arbete, studier, arbete utomlands, kurser, utbyteselevmöjligheterna och EU:s finansieringsmöjligheter, resor, hälsa, förhållanden, fritidsintressen och rättigheter.