Målsättningar

Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna har som uppgift att ge de unga information, handledning och råd i olika frågor som berör de ungas liv. Arbetets målsättning är att stöda den ungas väg till självständighet och ansvarsfullhet så att den unga kan klara sig själv. De professionella arbetarna ger en pålitlig, omfattande information som hjälper de unga att göra val och beslut som stöder den egna livshanteringen.

Arbetsformen har i de flesta europeiska länder identifierats som en del av ungdomsarbetet. Tjänsternas målsättning är att garantera att de unga får en mångsidig och heltäckande information på ett serviceställe.

På basen av sina färdigheter kan den unga självständigt söka information om sin fråga i broschyrer, handböcker, på nätet, i databaser eller i andra informationskällor som erbjuds. På många centraler och punkter har den unga dessutom möjlighet att få personlig rådgivning på plats eller per telefon.

Informations- och rådgivningsarbetet kan hjälpa de unga att förverkliga sina målsättningar inom arbets- eller det personliga livet och främja de ungas deltagande i den samhälleliga verksamheten som ansvarskännande medborgare. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet borde även vidga de ungas möjligheter och främja de ungas självständighet och rörlighet.

Den handledning och rådgivning som ges de unga, även på webben, bör basera sig på de fostringsmässiga målsättningar som ställts upp för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet för att stöda de unga och för att garantera alla ungdomar jämställda möjligheter. Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsternas målsättning är en fostringsmässig styrning av de unga och en social stärkning. Tjänsterna har även som mål att stöda de ungas uppväxt till självständighet och deltagande.

Källor:
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin verkkopalvelu, www.nettinappi.fi
Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.).
Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. s. 415

Betydelsen av delaktigheten i informationssamhället fortsätter öka. Utvecklingen av de elektroniska näten skapar möjligheter för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna, för demokratifostran och för de ungas samhälleliga deltagande och för att de unga blir hörda i ärenden som berör dem. Detta ställer upp förväntningar och krav på dem som förverkligar dessa webbtjänster för de unga. Även om interaktionen med de unga sker aktivt på webben anser de unga ändå att det är viktigt att mötas ansikte mot ansikte. Det finns ännu ett behov för närtjänster och dessa bör fortsättningsvis utvecklas i och med att kommunfältet förnyas.

Ungdomspolitikens målsättningar

Ungdomsarbetets och ungdomspolitikens målsättningar ligger inom tre resultatområden: främjandet av de ungas aktiva medborgarskap, ett socialt stärkande av de unga samt förbättrande av de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden. I regeringens Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012-2015 finns sektorns centrala inflytelsemålsättningar.

Ungdomspolitikens samhälleliga inflytelsemålsättningar är:

1. De ungas aktiva medborgarskap

Målsättningen med den ungas aktiva medborgarskap är att utveckla den ungas målinriktade verksamhet i samhället.  Det aktiva medborgarskapet främjas genom att skapa förutsättningar för varje ungdom att ha en egen hobby, att höra till ett samfund och att påverka samhället genom att beakta även ungdomar som hör till en etnisk minoritet. Systemen för de ungas deltagande, påverkande och hörande utvecklas genom att beakta de ungas nya verksamhetssätt och samfund vid sidan av de traditionella medborgarrörelserna.

2. Ett socialt stärkande av de unga

Målsättningen för stärkandet av de ungas sociala liv är att tillsammans med den unga förbättra livskunskaperna och förebygga marginalisering. Arbetet sker i samarbete med andra sektorer. I ungdomsarbetet stöds det uppsökande ungdomsarbetet och en utvidgning av de ungas workshopsverksamheter till hela landet som en del av de ungas samhällsgaranti.  De nationella ungdomscentralernas verksamhet inom det sociala ungdomsarbetet utvecklas. Aktionernas målsättning är att få varje ungdom med i ett aktivt samhälls- och arbetsliv.

3. Att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden

De ungas uppväxt- och levnadsförhållanden förbättras genom att effektivera den generationspolitik som statsrådet riktar mot de unga. Då är målet att lyfta upp de ungas levnadsförhållanden på samma nivå som de övriga befolkningsgrupper. En central del av programdokumentet är statsrådets utvecklingsprogram för barn- och ungdomspolitiken åren 2012-2015. Med informationsstyrningen stöds och uppföljs förverkligandet av det branschöverskridanden myndighetssamarbetsnätverket som förändringen av ungdomslagen förutsatte. De uppgifter som behövs för att fatta beslut inom ungdomspolitiken stärks bl.a. genom att utveckla de ungas livsförhållandeindikatorer.

Källa:
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:9

Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012-2015