Kvalitet och utveckling

I utvecklingen av ungdomsinformations- och utvecklingstjänsterna bör man fästa uppmärksamhet vid att tjänsterna bör vara tillgängliga för alla ungdomar på ett jämställt sätt. Man bör utveckla alternativa modeller särskilt i samarbete över kommungränserna och inom regionen. Ungdomarnas aktiva deltagande och påverkande på tjänsternas planering och utföring är en förutsättning för att tjänsterna ska möta de ungdomarnas behov. Även samarbetsavtalen och partnerskapet med andra som arbetar med ungdomarna är viktiga för att tjänsterna ska kunna erbjudas till alla unga.

Utvecklandet av de nödvändiga tilläggstjänsterna både inom närservicen och på webben är viktigt. Framtidens teknologiska möjligheter är omöjliga att förutspå men det är troligt att till exempel många nya möjligheter öppnar sig angående webb- och mobiltjänsterna.

Även om man inom samhället även förväntar sig att de unga har en snabb anpassningsförmåga, färdigheter att lösa komplexa problem, förmåga att självständigt leta information och är mediakritiska bör tjänsterna planeras och utföras så att man inte glömmer bort kunden och dialogen. Den ökade regionala och sociala ojämställdheten utmanar de som arbetar bland unga till att skaffa sig nya yrkesfärdigheter och att snabbt reagera på samhälleliga förändringar.