Kohtaamisen taidot

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville on saatavilla tietoa lasten ja nuorten ongelmien syytekijöistä nuorten itse kertomana sekä asiantuntijoiden analysoimina ja kommentoimina. Tarjolla on niin ikään tietoa nuorten ja ammattilaisten kohtaamisten onnistumisesta, onnistumisen edellytyksistä sekä nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä ja tietosuojasta.

Sosiaalikehitys Oy:n toteuttamassa Kohtaamisen taidot -hankkeessa haastateltiin 10 vakaviin vaikeuksiin joutunutta nuorta aikuista koko heidän elämänkaarensa ajalta. Lisäksi haastateltiin 25 heitä tukenutta ammattilaista ja kahta omaista. Haastatelluilla nuorilla oli takanaan joko sairaalahoitoon johtanut itsemurhayritys tai tuomioon päätynyt väkivaltateko. Nuorten kertomukset omasta elämästään toivat runsaasti tietoa yleensä huono-osaisuuteen johtaneista tekijöistä. Samalla ilmeni, kuinka sekasortoisissa sekä kasvun ja kehityksen kannalta vahingollisissa olosuhteissa lapset ja nuoret äärimmillään joutuvat elämään. Lapsen oireilu saattoi alkaa jo päiväkodissa, mutta lasta ja nuorta tukevat kunnalliset palvelut alkoivat oireiden ilmaantumiseen nähden myöhään, näyttäytyivät sirpalemaisina ja vailla yhteistä johtoa ja koordinaatiota. Perheen tilanteen muutokseen johtavaa tukea oli vain niukasti tunnistettavissa.

Hankkeesta julkaistu tiedote sekä alla olevat raportit löytyvät materiaalipankista.

  • Maija Säkäjärvi ja Jukka Ohtonen (toim.): Työkaluja ja tilannetajua. Itsetuhoisten ja väkivaltaisten nuorten ammatillinen kohtaaminen. Kohtaamisen taidot hankkeen loppuraportti.
  • Tia Isokorpi: Kohtaamisen taidot - ihminen ihmiselle, kiireettömästi ja ammatillisesti. Näkökulmia nuorten kanssa toimivien työntekijöiden osaamis- ja koulutustarpeisiin. Erillisraportissa tuodaan esille lasten ja nuorten onnistuneen kohtaamisen tunnusmerkkejä sekä mm. haastavassa työssä jaksamisen keinoja.
  • Anu Kauppi: Selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa. Selvityksestä ilmenee henkilötietojen kirjaamista ohjaavan lainsäädännön periaatteet, sekä viranomaisten käytännöt nuoria koskevien tietojen kirjaamisessa, siirrossa ja saatavuudessa.
  • Jukka Ohtonen: Émile Durkheim oppaana itsemurhien ja väkivallan analysoinnissa. Raportti sisältää analyysin itsemurhien ja väkivallan ilmenemistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kohtaamisen taidot -loppuseminaarin esitykset videotaltiointi 10.06.2014.

* Jukka Ohtonen ja Maija Säkäjärvi avaavat seminaarin

Professori Lea Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto


Riittakerttu Kaltiala-Heino, Tampereen yliopisto ja TAYS

Tia Isokorpi KT, Lehtori ja Johdon työnohjaaja

Lisätietoja antavat:
Projektipäällikkö Jukka Ohtonen, p. 045 8722 118 jukka.ohtonen@sosiaalikehitys.com
Tutkija Riitta Kinnunen, p. 050 5755 709 riitta.kinnunen@sosiaalikehitys.com