Julkaisut

Verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas työntekijöille (2018)

Nuorille suunnattu, chatin kautta tapahtuva verkko-ohjaus ja -neuvonta on yleistynyt erilaisissa nuoriso- ja sosiaalialan palveluissa. Tämä verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas on tarkoitettu tueksi työntekijöille, jotka ohjaavat nuoria erilaisissa chat-palveluissa. Opas antaa tietoa chat-keskusteluille ominaisesta vuorovaikutuksesta ja kuvaa laadukkaan, ohjaavan chat-keskustelun piirteitä.

Oppaan sisältö perustuu Savonia ammattikorkeakoulussa tehtyyn ylemmän AMK-tutkinnon (Digital Health) opinnäytetyöhön Counseling youth online – Guidelines for workers ja empiirisen tutkimuksen tuloksiin. Lataa julkaisu (pdf).

Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön (2018)

Osaamiskartta on opas nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Oppaassa tarkastellaan nuorten tieto- ja  neuvontatyötä, työn laatua ja sitä, miten kirjassa esiteltyä työmuodon osaamiskarttaa käytetään työn ja palveluiden laadun arviointiin.

Osaamiskartta ja sen kymmenen osaamisaluetta sisältävät kattavan kuvauksen nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavasta osaamisesta. Osaamista arvioitaessa osaamisalueiden sisältämät väittämät osaamisesta innostavat kehittävään pohdintaan myös työmuodon sisällöistä ja tavoitteista.

Lataa julkaisu (pdf). Tilaa painettu versio tilauslomakkeen kautta. Osaamisen arviointiin ja kehittämiseen käytettävät lomakkeet löydät täältä.

Sitouta. Tiedota. Osallista.

ERYICA, Eurodesk (kansainvälistymiseen liittyvä tiedotusverkosto) ja EYCA (The European Youth Card Association) nuorisoalan eurooppalaisina kattojärjestöinä tuottivat vuoden 2016 lopulla yhteiset suosituksensa ”Engage. Inform. Empower” uuteen EU:n nuorisostrategiaan.

Suositusten lähtökohtana on, että nuorille tulee tarjota ajantasaista ja luotettavaa tietoa sekä neuvontaa yhdenvertaisesti, eri tapoja ja menetelmiä hyödyntäen. Yhtenä prioriteettina on tukea nuorten medialukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. Suosituksissa korostetaan myös, että liikkuvuus on nuorten oikeus ja se tulee mahdollistaa kaikille nuorille Euroopassa. Julkaisu on nyt saatavilla myös suomeksi.

Lataa julkaisu (pdf).

Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön (2018)

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa tehdään erilliset suunnitelmat siitä, miten yhdenvertaisuutta edistetään omassa toiminnassa. Suunnitelmissa tulee huomioida myös nuorisotyö ja sitä toteuttava henkilökunta. Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön tukee yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia joko nuorisopalveluiden tai yksittäisen nuorisotyön toiminnan tasolla.

Opas on työkalu, jonka avulla voidaan toteuttaa konkreettinen suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi nuorisotyön palveluissa. Sen avulla on mahdollista vahvistaa nuorisotyön toimijoiden osaamista sekä herätellä kiinnittämään huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen omassa työympäristössä. Jo pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Koordinaatin tuottaman julkaisun sisällön ovat kirjoittaneet Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalonen sekä Allianssin yhdenvertaisuustyön asiantuntija Laura Heinonen. Tärkeän panostuksensa ovat antaneet myös monet yhdenvertaisuuden kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset.

Lataa julkaisu (pdf) Tilaa painettu versio tilauslomakkeen kautta.

 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen tarkastelu. Aluekoordinaattoreiden näkökulma (2018)

Tutkimuksen taustana on Koordinaatin tarve selvittää tutkimukseen perustuen ja tulevaisuusorientoituneesti näkemystä aluekoordinoinnin merkityksestä ja suuntautumismahdollisuuksista. Nuorten parissa työskenteleville tarjottavien ammatillisten lähitukipalveluiden tarve alueellisesti on ilmeinen ‒ erityisesti sektorirajat ylittävälle tuelle ja osaamisen vahvistamiselle.

Tutkimus vahvistaa, että osaamista nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden toteuttamiseen tarvitsevat kaikki nuorten kanssa työskentelevät. Tutkimuksessa ehdotetaan raja-aitojen kaatamista niin nuorisotyön sisällä kuin suhteessa muihin nuorten kanssa toimiviin ammattilaisiin.

Erikoistutkija Anu Gretschelin toteuttaman tutkimuksen on tilannut Nuorisotutkimusverkostolta Koordinaatti ja se perustuu aluekoordinaattoreiden ja heidän esimiestensä haastatteluihin. Tuloksia hyödynnetään alueellisen verkostomaisen yhteistyön kehittämisessä.

Lataa julkaisu (pdf).

Tilaa painettu versio materiaalitilauslomakkeen kautta: www.koordinaatti.fi/materiaalitilaus

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit (2017)

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa laadun tarkastelun tulee olla läpileikkaava näkökulma ja sen varmistamiseksi on tärkeää, että laadun arvioinnin työkalut ja menetelmät ovat suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti toteutettu. Tähän vaatimukseen vastaavat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit, joiden avulla arvioidaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toimintoja ja laatua.

Opas sisältää tietoa malleista sekä niiden arviointikriteerit, vertaisarvioinnin raportointilomakkeen ja itsearvioinnin kehittämislomakkeet. Voit ladata raportointi- ja kehittämislomakkeet erillisinä, myös sähköisesti täytettävinä ja tulostettavina lomakkeina. Lue lisää ja lataa tiedostot Arviointi-sivulta.

Vertaisoppiminen - Kouluttajan työkalupakki (2017, suomennos)

Vertaisoppiminen – Kouluttajan työkalupakki (Toolkit for Quality Peer Education, 2016) on helppokäyttöinen ja perusteellinen paketti vertaisoppimisen menetelmistä. Julkaisu sisältää runsaasti käytännön ohjeita vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen aina huolellisesta kartoittamisesta hankkeen jälkiseurantaan. Jokainen luku sisältää paitsi teoriaan ja käytännön kokemukseen perustuvia yleisiä huomioita, myös harjoituksia ja prosessia koskevia kysymyksiä, joiden avulla voit suunnitella oman vertaistoimintasi askel askeleelta ja ennakoida kaikki olennaiset tekijät.

Julkaisun on tuottanut EPTO − European Peer Training Organisation, joka on Brysselissä sijaitseva nuorten vertaisoppimiseen, vertaiskouluttamiseen ja vertaistoiminnan levittämiseen ja kehittämiseen perehtynyt järjestö. Koordinaatti on kääntänyt ja toimittanut julkaisun suomeksi.

Lataa julkaisu (pdf)

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ‒ Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (2016)

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ‒ Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen on uusi julkaisu nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön parissa työskenteleville sekä nuorisotyötä opettaville ja opiskeleville. Asiantuntija-artikkelit tuovat tietoa ja näkemyksiä nuorten kasvun tukemiseen sekä heille tarjottavaan tietoon, neuvontaan ja ohjaukseen. Nuorten tieto- ja neuvontatyötä lähestytään useista eri näkökulmista, myös työmuodon ulkopuolelta.

Julkaisun verkkoversio (pdf)

E-kirja (E-docker)

Julkaisun artikkeleista on tuotettu tiivistelmiä ja koulutusmateriaaleja, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Sinä olet demokratiakasvattaja! (2016)

Demokratiakasvatuksen tueksi on julkaistu opas, joka vahvistaa kasvattajien ‒ niin opettajien kuin ohjaajien – osaamista osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä sekä tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja demokratiakasvatukseen. Auta nuoria ymmärtämään osallistumisen merkitys ja demokratian keinot hyödyntämällä valmista materiaalia ja Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelua!

Opas on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.koordinaatti.fi/demokratiaopas.

Tilaa julkaisu painettuna tilauslomakkeen kautta.

Lisätietoja:

suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Me tehdään mediaa ‒ Ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin nuorten tieto- ja neuvontatyössä (2013)

Me tehdään mediaa on tietopaketti siitä, mitä nuorten toimituksissa tehdään ja se antaa vinkkejä nuorten toimituksen perustamiseen. Lisäksi opas tarjoaa tietoa siitä, miten työntekijänä voi kehittää nuorten toimituksen työtä. Opas tukee myös työntekijän omaa ammatillista kasvua ja henkilökohtaisen, kriittisen mediasuhteen kehittämistä. Oppaaseen on koottu paljon käytännön vinkkejä, joiden avulla nuoria voidaan aktivoida ideoimaan vaikuttavia, monipuolisia, kiinnostavia ja ennen kaikkea heidän näköisiään mediasisältöjä eri välineillä ja yleisten nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteiden mukaisesti.

Opas on tehty yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Oppaan kuvituksesta ovat vastanneet Tornion Adapteri-hanke ja Painovirhe.

Oppaan verkkoversio (pdf)