Arviointi

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa laadun tarkastelun tulee olla läpileikkaava näkökulma ja sen varmistamiseksi on tärkeää, että laadun arvioinnin työkalut ja menetelmät ovat suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti toteutettu. Tähän vaatimukseen vastaavat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit, joiden avulla arvioidaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toimintoja ja laatua.

Vertais- ja itsearviointimalleista tehdyn julkaisun löydät materiaalipankista (pdf). Opas sisältää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallien arviointikriteerit, vertaisarvioinnin raportointilomakkeen sekä itsearvioinnin kehittämislomakkeet. Voit ladata raportointi- ja kehittämislomakkeet erillisinä, myös sähköisesti täytettävinä ja tulostettavina lomakkeina:

Verkkokoulutuksen tallenteet

Vertais- ja itsearviointimalleista pidettiin verkkokoulutus 14.3.2018. Verkkokoulutus on tallennettu kolmessa osassa. Linkit johtavat Koordinaatin YouTube-kanavalle, jonne koulutustallenteet on tallennettu. Erityisesti osat 2 ja 3 kannattaa katsoa jos on suunnitteilla palveluiden arviointi vertais- tai itsearviointimalleja käyttämällä.

Osa 1: Vertais- ja itsearviointimallien taustaa ja perusteita. Kesto noin 25 minuuttia.
Osa 2: Vertaisarvioinnin prosessi (valmistautuminen, arviointikriteerit, arviointi, palautekeskustelut, kehittämissuunnitelma). Kesto noin 60 minuuttia.
Osa 3: Itsearvioinnin prosessi (valmistautuminen, arviointi, keskustelutilaisuus, kehittämissuunnitelma). Kesto noin 40 minuuttia.

Koordinaatin tukipalvelut

Koordinaatti neuvoo ja tukee tarvittaessa, kun pohditaan, mitä vertaisarvioinneissa esiin nousseita kehittämiskohteita lähdetään viemään eteenpäin ja miten se kannattaisi toteuttaa. Tälle tukipyyntölomakkeelle voitte kirjata ne kehittämiskohteet, joissa koette tarvitsevanne Koordinaatin asiantuntija-apua. Tämän jälkeen sovitaan aika ja paikka tarvittavaan konsultointiin. Pyynnön Koordinaattiin tekee aina arvioidun palvelun työntekijä tai esimies, ei arvioija.

Konsultointia voidaan tehdä esimerkiksi puhelimitse tai verkon välityksellä monien eri kanavien kautta (sähköposti, verkkokokous tai chat).

Vertaisarviointikoulutukset

Vertaisarviointia tekevät ovat vertais- ja itsearviointikoulutuksen käyneitä nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisia. Koulutuksessa käydään läpi vertais- ja itsearviointeihin liittyvät keskeiset asiat: arviointiprosessit, palautteen antaminen sekä arviointiin liittyvät kirjalliset dokumentit. Koulutuksessa tehdään harjoituksena joko vertaisarviointi tai itsearviointi arviointiprosessin sisäistämiseksi. Vertais- ja itsearviointikoulutuksella pyritään takaamaan laadukas arviointi.

Vertais- ja itsearviointikoulutusten ajankohdat löytyvät Koordinaatin koulutus- ja tapahtumakalenterista. Vertais- ja itsearviointimallien koulutustarpeista voi olla myös yhteydessä Koordinaattiin.