Hyppää pääsisältöön

Palvelumuotoilu tekee tuloaan nuorisotyöhön

Hanna-Leena Hildén

kesätyöharjoittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Eurooppalaisessa yhteistyössä toteutetussa DesYIgn-hankkeessa on kehitetty erilaisia tapoja, joiden avulla palvelumuotoilua voidaan hyödyntää nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehityksessä.
Kuvassa vasemmalla Mika Pietilä ja oikealla Jaana Fedotoff.

Sisältö

DesYIgn on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke, jota koordinoi ERYICA, The European Youth Information and Counselling Agency. Taustalla on ollut tarve edistää nuorten parissa tehtävän tieto- ja neuvontatyön laatua niin, että se palvelisi nuorten tarpeita entistäkin paremmin. Palvelumuotoilu on tämän kehityksen keskiössä, sillä sen hyödyntäminen mahdollistaa uudenlaisia keinoja nuorten osallistamiseen. Kaiken tavoitteena on se, että nuoret ovat itse yhä vahvemmin mukana uudistusten ideoinnissa ja toteutuksessa.

Koordinaatti on yksi kahdeksasta eurooppalaisesta toimijasta, jotka ovat olleet mukana hankkeessa. Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff ja erityisasiantuntija Mika Pietilä ovat olleet merkittävässä roolissa DesYIgn-verkkokurssin kehittämisessä, tuottamisessa ja pilotoinnissa. Verkkokurssin lisäksi hankkeen kautta on tuotettu Fokus-ryhmäraportti ja DesYIgn-työkalupakki.

Hanketyöskentely alkaa tyhjältä paperilta

Hankekumppanit tapasivat ensimmäisen kerran Luxemburgissa ERYICA:n toimistolla, jolloin sovittiin kumppaneiden roolit ja tehtävät. Varsinainen kehittäminen aloitettiin täysin tyhjältä paperilta, vaikka hankkeen tavoitteet olivat selkeät.

Ennen kuin pääsimme varsinaiseen tekemiseen, esimerkiksi itse verkkokurssin toteuttamiseen, meillä oli todella paljon keskustelua hankeryhmän kesken siitä, minkälaisia osa-alueita, tehtäviä ja tavoitteita kurssin tulisi pitää sisällään. Yhteisten päätösten ja linjojen vetäminen vei paljon aikaa, sillä tuotokseen haluttiin sovittaa kaikkien tarpeet ja toiveet. Koko homman vienti maaliin oli ammatillisesti haastavaa ja vaati paneutumista ja sitkeyttä, Jaana Fedotoff kertoo.

Aloituskokouksen jälkeen osalliset tapasivat Helsingissä syksyllä 2019 ja Walesissa helmikuussa 2020 ennen pandemian alkua, jonka jälkeen loppuhankkeen yhteissuunnittelu ja toteutus tapahtui verkossa. Yhteinen tekeminen hidastui, sillä vuorovaikutus monesta eri maasta tulevan kahdeksan organisaation välillä oli haastavampaa tietokoneiden välityksellä, mitä se oli kasvotusten ollut.

Palvelumuotoilu menetelmänä nousi esiin aika ajoin ja tuli näkyväksi ERYICA-järjestön jäsenten kanssa käydyissä keskusteluissa ja viestinnässä. Koordinaatti on yksi niistä tahoista, jotka toivat esiin palvelumuotoilua ja kysymyksiä siitä, voisiko sitä jollain tavalla hyödyntää myös nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämisessä. Myös Walesin hankekumppaneilla oli vahvaa osaamista
palvelumuotoilusta.

Kansainvälisissä kehittämishankkeissa opitaan paljon siitä, millä tavoilla eri kulttuureista tulevien organisaatioiden toimijat työskentelevät ja millä tavalla yhteistyötä tehdään. Tämä yli kaksivuotinen matka on varmasti opettanut meille kaikille paljon siitä, mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voidaan hyödyntää. Tavoitteisiin pääsy on vaatinut turnauskestävyyttä kaikilta toimijoilta pitkin matkaa, mutta mielestäni hankkeen ideat ja tavoitteet nuorten osallistamisesta ovat toteutuneet hyvin, kertoo Jaana Fedotoff.

DesYIgn-verkkokurssi on oppimiskokonaisuus

Verkkokurssia suunnitellessa työryhmä keskusteli pitkään siitä, mitä verkko-oppiminen tarkoittaa ja miten koulutuskokonaisuus palvelisi osallistujia parhaiten oppimisen näkökulmasta. Koordinaatin verkkokursseilla on aikaisemminkin käytetty pedagogisena lähestymistapana sosiokonstruktiivista oppimista. Ideana on se, että jokainen toimii yksilönä, mutta töitä tehdään myös ryhmissä, jolloin 
opiskelijat voivat oppia kurssimateriaalien lisäksi toisiltaan. 

DesYIgn-verkkokurssi on 26 tunnin oppimiskokonaisuus, jossa perehdytään Design-prosessiin ja palvelumuotoiluun, sekä toteutetaan pieni projekti. Kurssilla analysoidaan, jaetaan omia kokemuksia, tehdään yhdessä, sekä kommentoidaan toisten aikaansaannoksia.

Jokaisen on laitettava itsensä peliin, sillä yhdessä muiden kanssa rakennetaan uusia oppeja sen hetkisen osaamisen päälle, Mika Pietilä toteaa.

Palvelumuotoilu on prosessi

Tämän hankkeen myötä muistutetaan, että nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen uudistamisen tulisi aina perustua nuorten tiedon tarpeisiin ja erilaisiin tapoihin, joilla nuoret haluavat palveluita käyttää. Jotta tähän päämäärään päästään, nuorten tulee olla mukana palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Hankkeen keskeinen viesti onkin, että palvelun asiakkaiden, tässä tapauksessa 
nuorten, tulisi olla keskeisessä asemassa palveluiden kehityksessä.

Palvelumuotoilu on pidempi prosessi, joka sisältää paljon erilaisia vaiheita, joiden kautta ongelmaa kaivetaan syvemmältä. Menetelmään kuuluu esimerkiksi tiedon kerääminen, taustoittaminen, analysointi, sekä prototyyppien rakentaminen ja testaaminen. Lopputulos muovautuu kaiken tämän työn pohjalta. Palvelumuotoilu sopiikin hyvin nuorille suunnattujen palveluiden kehittämiseen.

DesYIgn-hankkeen tuloksista sekä verkkokurssia, että työkalupakkia voidaan jatkossa hyödyntää suomalaisella kentällä. Työkalupakkiin on peilattu olemassa olevia teorioita suhteessa siihen, mitä palvelumuotoilussa tulee erityisesti huomioida nuorisoalalla. Työkalupakin avulla voi lähteä kokeilemaan, toteuttamaan ja testaamaan palvelumuotoilun hyödyntämistä, kertoo Mika Pietilä.

Hankkeen tuotokset käyttöön kansainvälisesti

Nuorisotyössä hyödynnetään paljon osallistavia menetelmiä jo valmiiksi, joten palvelumuotoilumenetelmässä on paljon kosketuspintaa siihen, millä tavalla nuorisotyössä työskennellään. Nuorisotyöntekijöiden on helppo ymmärtää, mitä sillä tavoitellaan, sekä soveltaa ja 
ottaa näitä uusia keinoja käyttöön.

Kaikista tärkeintä näin valtavan työn ja panostuksen jälkeen on se, että tämän hankkeen tuotokset tulevat käyttöön ja hyödynnettäväksi moniin eri maihin. Olemme parhaillaan tuottamassa DesYIgn-työkalupakista suomenkielistä versiota, kertoo Jaana Fedotoff.

Kaiken kaikkiaan Koordinaatin toimijat ovat tyytyväisiä hankkeen hyvään ja hyödynnettävään lopputulokseen, joten he kannustavat myös muita toimijoita tarttumaan rohkeasti kansainvälisiin yhteiskehittämisen tilaisuuksiin.

Tutustu DesYIgn-Toolkittiin tämän linkin kautta.

Alla löydät DesYIgn-palvelumuotoiluprosessista kertovan videon.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!