Laatu ja kehittäminen

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että palvelut ovat tasa-arvoisesti kaikkien nuorten saatavilla. On kehitettävä vaihtoehtoisia malleja erityisesti kuntarajat ylittävässä ja seudullisessa yhteistyössä.

Nuorten aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen on edellytys sille, että palvelut kohtaavat nuorten tarpeet. Myös yhteistyösopimukset ja -kumppanuudet muiden nuorten parissa toimijoiden kanssa ovat tärkeitä, jotta palvelut voidaan mahdollistaa kaikille nuorille. Tarpeellisten lisäpalveluiden kehittäminen niin lähipalveluissa kuin verkkopalveluissa on tärkeää.

Vaikka yhteiskunnassa odotetaan myös nuorilta nopeaa omaksumiskykyä, monimutkaisten ongelmien ratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan sekä mediakriittisyyttä, on palveluita suunniteltaessa ja toteuttaessa muistettava palveluiden asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Kasvava alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus haastaa nuorten parissa työskentelevät uudenlaisten ammatillisten taitojen hankkimiseen ja nopeaan reagointiin yhteiskunnallisiin muutoksiin.