Rakenteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi vuonna 2010 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin tehtäväksi nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin verkoston suunnittelun ja toteutuksen osaksi pysyväisluonteista nuorisotyön palvelurakennetta.

Taustalla ehdotukselle oli nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden määrällinen kasvu. Kasvun syitä olivat työmuodon koordinoitu kansallinen kehittäminen vuodesta 2006 alkaen sekä hankerahoitusmahdollisuuksien lisääntyminen. Kansallinen nuorten tieto- ja neuvontatyön koordinointi aloitettiin Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen alaisuudessa vuonna 2006. Koordinaatti nimettiin vuonna 2010 yhdeksi valtakunnallisista nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskuksista.

Edellä mainittujen syiden lisäksi yhteiskunnalliset muutokset, kuten kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä kansalliset ja eurooppalaiset nuorisoalan suositukset ja kehittämisohjelmat antoivat suuntaviivoja pysyvän rakenteen luomiselle.

Palveluiden määrän nopea kasvu

Vuonna 2006 nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottavia tahoja oli alle kolmekymmentä. Kuusi vuotta myöhemmin palveluverkostossa oli mukana jo yli 240 kuntaa tai järjestöä. Palveluita toteutetaan lähipalveluina erilaisissa toimintaympäristöissä sekä verkkoperustaisina palveluina paikallisesti tai alueellisesti.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden merkittävä kasvu, ja sen myötä palveluiden laadukas kehittäminen vastaamaan nuorten tiedon ja ohjauksen tarpeita, ovat olleet haastavia tehtävä kansalliselle koordinoinnille. Koordinaatti ja aluekoordinointimalli pyrkivät vastaamaan muutoshaasteeseen. Rakenteen tulee palvella myös nuorisotyöntekijöiden yhteisöllisyyttä, ammatillista kasvua sekä yhteisöllistä kehittämistä.

Työmuoto Euroopan tasolla

Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Nuorille suunnatut tieto- ja neuvontapalvelut näkyvät voimakkaasti Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamissa suosituksissa ja Euroopan unionin nuorisostrategiassa.

Työmuodolla on myös eurooppalainen kattojärjestö, European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), joka on perustettu 1986. ERYICA tukee toiminnallaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita 28 Euroopan maassa. Palvelut koostuvat yli 7500 nuorten tieto- ja neuvontapisteestä tai -keskuksesta, joissa työskentelee yli 13 000 työntekijää.

Koordinaatti on ERYICAn jäsenorganisaatio, edustaen näin koko kansallista verkostoa Euroopassa. Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on ERYICAn sisarorganisaatio Suomesta.

Euroopan neuvoston suositukset nuorisotiedotuksesta
Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkosto Suomessa