Pro gradu -tutkielma nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vaikutuksista

Koordinaatin erityisasiantuntija Mika Pietilän pro gradu -tutkielma Kokemuksia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vaikutuksista ja toimintaperiaatteiden merkityksistä (2017) valaisee palvelukonseptia nuorten näkökulmasta. Idea tutkimukseen syntyi aiemman kehittämisprojektin yhteydessä, ja koska vaikutusten arviointia asiakasnäkökulmasta nuorisotyön kontekstissa ei oltu juurikaan tutkittu aikaisemmin, tarvetta sellaiselle oli.

Pietilän mielestä työhön liittyvä tärkein havainto oli se, mitä konkreettisia vaikutuksia nuoret kuvailivat nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla olleen. Erityisesti Pietilää miellyttää se, kuinka haastatellut nuoret kuvailivat oppineensa prosessissa. Työn teoreettisena viitekehyksenä oli teoria informaalista oppimisesta, jolla tarkoitetaan perinteisen oppimisympäristön, kuten koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista.

Oppimista ja oivalluksia arjessa

Informaalissa oppimisessa oppijan oma toimijuus korostuu: oppiminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja taidot karttuvat, vaikka tekemisen päätarkoitus ei olisi oppimisessa. ”Haastattelemani nuoret puhuivat valmentavasta otteesta, jonka avulla he pystyivät löytämään itselleen sopivan ratkaisun ongelmaansa”, Pietilä kertoo.

Tutkimukseen osallistuneet nuoret kertoivat oppineensa päätöksentekotaitoja, tiedonhaku ja -hallintataitoja, arjen- ja taloudenhallintaa sekä sosiaalisia vuorovaikutus- ja työnhakutaitoja. Nuoret kuvailivat, että käytettyään nuorten tieto- ja neuvontapalvelua heidän elämäntilanteessaan tapahtui jonkinlainen muutos. Lähes kaikki haastatellut nuoret sanoivat, että ovat saamansa tiedon ja neuvonnan perusteella pystyneet itsenäisesti ratkaisemaan elämäänsä liittyvän ongelmatilanteen. Nuoret kiittelivät sitä, että asioita ei ratkaista heidän puolestaan eikä vastauksia anneta valmiina. (Pietilä 2017, 76, 79.)

Nuorten vastauksista käy ilmi myönteinen suhtautuminen palveluun, jota he ovat saaneet asioidessaan. Nuoriin on suhtauduttu ymmärtäväisesti, he ovat saaneet tarvittavan avun ripeästi ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelu paikkana on nuorten mielestä kodinomainen - sinne on helppo tulla. Työntekijöitä kuvailtiin ”tsemppaaviksi” ja ”eteenpäin potkiviksi” valmentajiksi. Tyypillisesti haastatteluun osallistuneella nuorella oli kokemuksia muistakin viranomaispalveluista, ja niihin verrattuna nuorten tieto- ja neuvontapalvelut erottuivat edukseen.  Asiointi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa oli avoimempaa, rennompaa sekä kokonaisvaltaisempaa. (Pietilä 2017, 68−70, 77.)

Pietilän pro gradu -tutkielma vahvistaa sen, että nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisten periaatteiden mukaisella toiminnalla on merkitystä nuorille. Haastatteluista käy ilmi, että nuoret arvostavat mahdollisuutta käyttää palveluita ilman ajanvarausta. He myös antavat arvoa nuoren yksityisyyden kunnioittamiselle, yksilön arvostamiselle, nuoren tiedontarpeiden huomioimiselle, mahdollisuudelle asioida anonyymisti ja sille, kuinka palveluiden toiminnalla edistetään nuoren omia toimintamahdollisuuksia, itsemääräämisoikeutta sekä nuoren kykyä hyödyntää sekä soveltaa tietoa. (Pietilä 2017, 80−81.)

Nuoret kehittäisivät nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden markkinointia ja tiedotusta entisestään. Nuorten mukaan palveluiden näkyvyyttä verkossa ja sosiaalisessa mediassa voisi edelleen kasvattaa, sen lisäksi hyviä markkinointikanavia ovat nuorille suunnatut tapahtumat sekä erilliset nuoria kiinnostavat teemalliset infotilaisuudet. Myös nuorten välinen vertaistiedottaminen nähtiin tärkeänä tiedonlähteenä. Jonkin verran toivottiin laajempia aukioloaikoja fyysisissä toimipisteissä, mutta toisaalta haastatellut nuoret tuntuivat ymmärtävän resursseista johtuvat rajoitukset. (Pietilä 2017, 72−73.)

Oppiminen jatkuu läpi elämän

Yhä useampi työikäinen opiskelee nykyisin työn ohella. Osaa motivoi korkeamman tutkinnon suorittaminen tai ammatillinen pätevöityminen, mutta selvää on sekin, että yhteiskunnan digitalisoituminen ja sen mukanaan tuoma työelämän murros usuttaa meitä työntekijöitä kehittämään taitojamme ajan vaatimuksia vastaaviksi.

Erikseen on mainittava alat, joilla työntekijöiden on erityisen tärkeä pysyä ajan hermolla, kuten nuorisotyö koko laajuudessaan. ”Avaimia ajan tasalla pysymiseen ovat tieto, yhteistyö sekä työntekijöiden osaamisen vahvistaminen. Tietoa tulee hankkia, koota, tuottaa ja soveltaa.” Lainaus on Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön -julkaisun esipuheesta, jossa kuvaillaan nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden roolia yhteiskunnan murroksessa. Työntekijöiden sekä alan asiantuntijoiden tulee osata tulkita yhteiskunnallisia muutoksia ja ennakoida niiden vaikutuksia nuorten elämään.

Erityisasiantuntija Mika Pietilällä ja Koordinaatilla on yhteistä taivalta takana pian kymmenen vuotta. Muutaman viime vuoden ajan Pietilä on opiskellut varsinaisen työnsä ohessa. Jotta opiskelu omalla ajalla onnistuu, siihen on sitouduttava ja joskus sen eteen tulee tehdä pieniä uhrauksiakin. Pietilä kuvailee, kuinka illat, viikonloput ja useat muutkin vapaat menivät gradun parissa puurtaen. Tehty työ ei ole valunut hukkaan, sillä Pietilä valmistui alkuvuodesta yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelmasta. Valmis työ on kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä Tampereen yliopiston sivuilla.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä pidetään tärkeänä sitä, että toimijoiden omaa osaamista vahvistetaan, ja kehittämistyön luonteeseen kuuluu tulevaisuuteen katsominen sekä innovatiivisuus. Omalla ahkeruudella on merkitystä, mutta työyhteisön jousto ja tuki ovat vielä tärkeämpiä, jotta työntekijä voi kirittää itsensä vaikkapa maisteriksi työn ohessa, aivan kuten Mika Pietilän opintojen loppuun saattaminen meille todistaa.

Nyt graduntekijä itse toivoo, että tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää nuorisotyön kentällä, ja että aiheesta syntyisi keskustelua eri toimijoiden kesken. Turun Ohjaamon blogissa onkin jo huomioitu Pietilän gradutyö ja blogikirjoituksen mukaan moni Pietilän tutkimuksen tuloksista saa vastakaikua Turusta.

Seuraavaksi Pietilä haluaa heittää haasteen myös muille nuorisotyön kentällä työskenteleville. Miten nuoret kokevat heille tarjottavat palvelut juuri teidän toimipisteessänne ja millaisia tarkalleen ovat palvelujenne vaikutukset nuorten kokemina? Nämä ovat hyviä kysymyksiä, joita kannattaa kartoittaa omassa toimintaympäristössä.

Pro gradu -tutkielma Kokemuksia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vaikutuksista ja toimintaperiaatteiden merkityksistä (2017) luettavissa kokonaisuudessaan Tampereen yliopiston sivuilla.

Kirjoittaja Venla Tuohino opiskelee Oulun yliopiston tiedeviestinnän maisteriohjelmassa ja tekee viestintäharjoitteluaan Koordinaatissa kuluvan kesän ajan.