Nuorten tiedontarpeet tieto- ja neuvontatyön lähtökohtana

Nuorten tiedontarpeet ovat aina nuorten tieto- ja neuvontatyön lähtökohta. Nuorten kanssa työskentelevällä ammattilaisella on tärkeä rooli vuorovaikutustilanteissa. Ammattilaisen tulisi osata tukea nuorta hänen tiedontarpeensa sanoittamisessa, jotta oikeaa tietoa voidaan löytää, ja nuori saa tarvitsemansa avun.

Tiedontarpeet eivät aina ole selkeitä, vaan keskustelun ja tarkentavien kysymysten avulla saadaan parempi yleiskuva tilanteesta. Tällainen tiedontarpeen "artikuloinnin" tukeminen onkin ammattilaisen tärkeimpiä tehtäviä tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä.

Ammattiosaamisen piirteisiin kuuluu myös se, että nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä tuntee yleisimmät nuorten kasvuun ja kehitykseen kuuluvat tiedontarpeet. Sen vuoksi nuorille suunnatuissa palveluissa tulee seurata nuorten esittämien kysymysten aihealueita. Seurannalla palvelut pysyvät ajan tasalla nuorten tiedontarpeista sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

Koordinaatin kokoamien tilastojen mukaan viime vuosina nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin on otettu selvästi eniten yhteyttä työelämään liittyvissä asioissa. Nuoria kiinnostavat myös vapaa-aikaan sekä koulutukseen liittyvät asiat, mutta asiakaskontakteja tarkastelemalla käy ilmi, että nuorten tieto- ja neuvontapalveluita lähestytään hyvin moninaisissa aiheissa ja tiedontarpeissa.

Lue lisää nuorten tiedontarpeista, tiedontarpeiden sanoittamisen tukemisesta sekä aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta Mika Pietilän ja Maria Siivosen artikkelista Nuorten tiedontarpeet nuorten tieto- ja neuvontatyön lähtökohtana julkaisussa Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (s. 38−46).