Laatu nuorten tieto- ja neuvontatyössä

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä laatu on monitahoinen käsite. Yhtäältä kyse on siitä, kuinka laadukasta palvelu on ja miten laatua voidaan määritellä ja mitata. Toisaalta katse on luotava eteenpäin ja pohdittava, miten laatua voidaan hallita ja kehittää edelleen.

Laatu ohjaa yksilön päätöksiä ja valintoja. Jos meidän sisäänrakennetut laatua koskevat odotukset täyttyvät, on tuote tai palvelu mielestämme laadukas. Laadunhallinnan teoria kiteyttää asian hyvin: laatu on kokonaisuus sellaisista välttämättömistä ominaisuuksista, joita tarvitaan tuotetta tai palvelua koskevien odotusten saavuttamiseksi.

Laadun varmistamiseksi on käytössä erilaisia menetelmiä ja työkaluja, ja laatua arvioivat monet eri henkilöt ja tahot. Nuorilla itsellään on myös sanansa sanottavanaan, kun arvioidaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluita laadun määrittämisen mutta myös sen kehittämisen näkökulmasta. Työntekijöiden ammatillinen osaaminen, vuorovaikutustaidot sekä valmiudet verkostoitumiseen ovat laatua määrittäviä tekijöitä nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Laatu heijastelee organisaation asennetta ja se näkyy ulospäin palvelun käyttäjille.

Laatu nuorten tieto- ja neuvontatyössä -artikkelin on toimittanut Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff. Teksti on luettavissa kokonaisuudessaan julkaisussa Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen. (s. 153−162). Toimitettu artikkeli pohjautuu julkaisuun Quality Management in Youth Information and Counselling. A Competency Development Framework. Se on tuotettu nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn Youth on the Move – InfoMobility -hankkeen EURYICA-osahankkeessa.