Korulauseista tekoihin

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet sekä Euroopan neuvoston antamat suositukset nuorisotiedotuksesta painottavat, että nuoria tulee kuulla palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa. Tutkitusti nuorten toimijuudella ja osallistumisella on myönteisiä vaikutuksia nuoren kasvuun ja kehitykseen sekä yhteiskuntaan kiinnittymiseen.

Nuorisotyön yhtenä kasvatuksellisena tavoitteena on, että nuoret osallistuvat palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhä vahvemmin. Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön suunnattujen avustusten hakuohjeissa on myös kirjoitettuna vaatimukset osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että kuntien päätöksenteossa ei ole kuultu nuoria riittävän laajasti ja yhdenvertaisesti. Nuorten elämää koskevia päätöksiä ja toimenpiteitä on tehty ilman, että nuorilla olisi ollut todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa niihin.

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff avaa artikkelissaan nuorten roolia palveluiden kehittäjinä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden näkökulmasta. Laajemmin katsottuna nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua myös poliittiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen toimintaan yhteiskunnassa. Artikkelissa pureudutaan myös käyttäjälähtöiseen osallistumiseen sekä siihen, miten nuoret voivat osallistua palveluiden kehittämistyöhön.

Jaana Fedotoffiin artikkeli Korulauseista tekoihin ‒ Nuoret palveluiden kehittäjinä on luettavissa kokonaisuudessaan sivuilta 99-108 Koordinaatin julkaisussa Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (pdf).

Materiaalipankissa on artikkelin sisältöihin perustuva esitysmateriaali (.ppt), jota voi hyödyntää vapaasti esimerkiksi koulutustarkoituksessa.