Haasteita päin! – ERYICAn puheenjohtajan kuulumisia

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoffin työrooli on ollut hieman poikkeuksellinen viimeisen puolentoista vuoden ajan. Sen lisäksi, että hän luotsaa valtakunnallista nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskusta, hän toimii myös nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn hallituksen puheenjohtajana. Fedotoff valittiin puheenjohtajaksi huhtikuussa 2016 Helsingissä järjestetyssä ERYICAn 27. yleiskokouksessa, jossa valittiin uusi hallitus vuosille 2016–2019.
 
ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) on perustettu vuonna 1986. Tähän voittoa tavoittelemattomaan kattojärjestöön kuuluu 35 organisaatiota yhteensä 27:stä Euroopan maasta. Suomalaisia organisaatioita ERYICAssa on kaksi: Koordinaatti varsinaisena jäsenorganisaationa, jonka lisäksi suomalaista osaamista edustaa sisarorganisaationa Suomen Nuorisoyhteistyö ‒ Allianssi ry. 
 
Yli 30-vuotisen olemassaolonsa aikana ERYICAn tavoitteina on ollut edistää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisten periaatteiden toteutusta ja kunnioittamista, vahvistaa ja kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostoja, rakenteita ja ammattilaisten yhteistyötä sekä varmistaa nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen ja kansainvälinen näkyvyys ja edustus. ERYICA tekee työtänsä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti ja tähtää siihen, että nuorten tiedontarpeisiin vastataan laadukkaasti.
 
Päätöksenteosta järjestössä vastaavat vuosittain järjestettävä yleiskokous sekä hallitus, johon kuuluvat seitsemän henkilöä tulevat Suomen lisäksi Espanjasta, Norjasta, Maltalta, Saksasta, Irlannista, Ranskasta sekä Sloveniasta. ERYICAn toimisto sijaitsee Luxemburgissa ja toimistolla työskentelee kokopäiväisesti kolme henkilöä. Toiminnanjohtajana työskentelee espanjalainen Eva Reina. 
 

Oppimista ja kansainvälisiä verkostoja

 
Kansainväliset verkostot, joissa ERYICA toimii, ovat Koordinaatin kehittämispäällikkönä toimivalle Fedotoffille entuudestaan tuttuja – onhan hän ollut aktiivinen toimija eurooppalaisella nuorisotyön kentällä jo pitkään. ERYICA järjestönä on hänelle tuttu työuransa alusta lähtien. Suomalainen nuorisotyö puolestaan on hänen mukaansa vientituote, ja suomalaisten nuorisotyön toimijoiden osaamiselle annetaankin Euroopassa suurta arvoa. 
 
Puheenjohtajuus on tuonut Jaanan entuudestaan moniulotteiseen työhön uusia haasteita ja vastuita. Käytännössä tämä on tarkoittanut aikaisia herätyksiä, pitkäksi venähtäneitä työpäiviä sekä lentokentille pystytettyjä väliaikaisia konttoreita, joista voi vastailla kiireellisimpiin viesteihin:
 
Lähes ensimmäiseksi valintani jälkeen lensin Luxemburgiin ERYICAn toimistolle sopimaan hallinnollisia asioita, perehtymään työntekijöiden tehtäväalueisiin ja sopimaan akuuteista aikatauluista ja tehtävistäni, Fedotoff kertoo.
 
ERYICAn presidentti, eli hallituksen puheenjohtaja, käyttää päätäntävaltaansa yhdessä muiden hallitusjäsenten kanssa muun muassa taloudenhallintaan sekä järjestön tulevaisuuden tavoitteisiin ja niihin palveluihin, mitä jäsenistöille mahdollistetaan.  Hallitusta työllistävät erityisesti erilaiset kehittämishankkeet sekä verkostoyhteistyö.
 
Hyppäsin ikään kuin altaan syvään päähän, uimataitoisena kylläkin. Ilman muuta minun on pitänyt ottaa tietoinen vastuu siitä, miten löydän oman tapani johtaa hallituksen työtä. Tämä on ollut ammatillinen prässi, jossa sekä kielitaitoni että vuorovaikutusosaamiseni on viety uusiin ulottuvuuksiin, Fedotoff tiivistää kokemuksiaan.
 
Toisinaan hallitustyöskentelyn intensiivisyys on yllättänyt konkarinkin:
 
Työ on ollut ammatillisesti haastavaa. Haasteita hallitustyöskentelyyn ovat tuoneet ihmisten erilaiset työskentelytavat, joiden erot ovat osittain kulttuurisia. Olen panostanut hyvän hallitustyöskentelyn rakentamiseen, jotta syntyisi sellainen positiivinen synergia ja flow, Fedotoff kuvailee.
 
Jaana on pitkän linjan ammattilainen, jolle itsensä likoon laittaminen ei ole uutta. Nimenomaan oman ammatillisen osaamisen testaamisessa ja uuden oppimisen kannalta puheenjohtajuus on antanut paljon. ERYICAn hallituksessa työskentelyä voisikin verrata suunnistukseen: jokaisen uuden rastin löytäminen tuottaa etsijälleen iloa ja uutta motivaatiota jatkaa.
 

Uutta luodaan kuuntelemalla

 
Fedotoffin puheista kuulee, että ERYICAn tavoite edistää laadukkaita nuorten tieto- ja neuvontapalveluja kaikkien nuorten saataville on hänelle sydämen asia. Tinkimätön työ uusien verkostoyhteistyökumppanien solmimiseksi ja muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa toteutetut yhteiset hankkeet sekä projektit ovat ERYICAn työssä keskeisiä.
 
Konkreettisia tuloksiakin olemme saaneet nähdä. Yksi uudistus koskee nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisia periaatteita sekä verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteita, joiden yhdistämistä yhdeksi asiakirjaksi Fedotoff on esittänyt. Keväällä 2017 yleiskokous päätti, että työtä edistämään perustetaan työryhmä.
 
Toinen uudistus koskee järjestön strategian aikajänteen pidentämistä nykyisestä kolmen vuoden syklistä kuuteen vuoteen. Tämä toisi tarvittavaa ajallista joustoa järjestön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja niiden vaikutusten tarkasteluun. 
 
Kuluvan vuoden aikana verkkoympäristöön koulutuksia toteuttava DOYIT-hanke (Developing Online Youth Information Training) on edennyt viittä vaille koulutusvaiheeseen ja hedelmällistä yhteistyö on ollut myös EYCAn (European Youth Card Association, eurooppalainen nuorisokorttijärjestö) ja nuorisotiedotusverkosto Eurodeskin kanssa. Nuorisoalan eurooppalaisina kattojärjestöinä ERYICA, EYCA ja Eurodesk ovat tuottaneet uuteen EU:n nuorisostrategiaan yhteiset suosituksensa ”Engage. Inform. Empower”. 
 
Suositusten lähtökohtana on, että nuorille tulee tarjota ajantasaista ja luotettavaa tietoa sekä neuvontaa yhdenvertaisesti, eri tapoja ja menetelmiä hyödyntäen. Yhtenä prioriteettina on tukea nuorten medialukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. Suosituksissa korostetaan myös, että liikkuvuus on nuorten oikeus ja se tulee mahdollistaa kaikille nuorille Euroopassa.
 
Jaana Fedotoff haluaa omasta puolestaan korostaa ”jäsenorganisaatioille tehtävän työn tärkeyttä”. Häntä onkin kiitelty siitä, että hallituksen puheenjohtajana hän kuuntelee kentän toiveita herkällä korvalla. Jäsenistön toiveita kuuntelemalla syntyvät myös ne parhaimmat yhteistyöprojektit. Jäämme kiinnostuneita seuraamaan, mitä kaikkea uutta ja innostavaa tämä puheenjohtajakausi vielä tuo tullessaan.
 
ERYICAn vuoden 2016 raportti on julkaistu ja luettavissa sähköisessä muodossa.