Nuoret kehittämässä tieto- ja neuvontapalveluita – ja priimaa pukkaa!

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi Oulussa sai avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä kehittämistoimintaan, jossa NettiNappi-verkkopalvelu uudistetaan vastaamaan laajentuneen Oulun 13–29-vuotiaiden nuorten tiedontarpeita.

Hankkeen tavoitteena on taata kaikille oululaisnuorille yhdenvertainen mahdollisuus käyttää tieto- ja neuvontapalveluita ja tukea nuorten itsenäistymistä, yhteiskunnallista vastuullisuutta ja elämänhallintaa tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja ohjausta oikea-aikaisesti. Nuoret ovat mukana hankkeen kaikissa vaiheissa suunnittelusta raportointiin.

Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja osaavat parhaiten kertoa, mitä he tarvitsevat. Nuorten mielipiteet ja ideat sekä tiedontarpeet on selvitettävä, jotta pystytään tarjoamaan laadukkaita palveluita. Tähän me olemme halunneet erityisesti panostaa kehittämishankkeessamme.

Mahdollista, innosta, tue, palkitse

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tärkeyttä kuvaa mielestäni loistavasti ajatus: "Täytyy tietää, että voi tietää ja vaikuttaa". Nuorille on aktiivisesti ja monikanavaisesti tarjottava tietoa heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Meidän tulee mahdollistaa nuorten osallistuminen tiedottamalla ja markkinoimalla palveluitamme ja sitä, että nuoret pääsevät halutessaan vaikuttamaan palveluiden laatuun ja sisältöön.

Hankkeessamme nuoria on tavoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa, sosiaalisessa mediassa ja Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa. Yli 600 12–30-vuotiasta oululaisnuorta vastasi elo-syyskuun aikana kyselyyn, jossa selvitettiin NettiNapin ominaisuuksiin ja sisältöihin, netinkäyttöön ja tiedontarpeisiin liittyviä asioita. Hankkeen sisällä toimii myös nuorista aikuisista koostuva Nettinapinat-ryhmä, joka on vahvasti mukana verkkopalvelun kehittämisessä.

Kun nuoret ovat saaneet tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan ja ovat siitä kiinnostuneita, on erittäin tärkeää innostaa ja motivoida nuoria kehittämistoimintaan. Paras innostaja on oma motivaatio ja kiinnostus asiaan. On myös tärkeää, että nuoret tietävät, mistä on kysymys, mitä ollaan tekemässä ja mitä se heiltä vaatii.

Innostusta täytyy tukea. Vastuu ja konkreettiset vaikuttamismahdollisuudet tukevat motivaation säilymistä. Nuoret kannattaa ottaa vahvasti mukaan esimerkiksi toimintojen suunnitteluun, sisällöntuotantoon ja tapahtumien järjestämiseen. Nettinapinat-porukkaa motivoi heidän roolinsa palveluiden kohderyhmän asiantuntijajoukkona.

Nuoria tulee myös palkita tehdystä työstä. Mieluisista palkitsemisen tavoista kannattaa jutella nuorten kanssa. Esimerkiksi Nettinapinat-porukka on pyytänyt, että tapaamisissamme olisi syötävää tarjolla. Toinen heitä motivoiva tekijä on hyvä porukka ja kiva meininki. Palkintojen ei tarvitse olla kovinkaan kalliita tai suuria.

Kaikki hyötyvät

Kaikki hyötyvät, kun nuoret ovat mukana heille suunnattujen palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. Mukana olevat nuoret saavat arvokasta kokemusta palveluiden tuottamisesta ja pääsevät jakamaan asiantuntijuuttaan nuorten asioissa. Palveluiden tuottajat saavat arvokasta tietoa kohderyhmältään ja voivat tarjota entistä laadukkaampia palveluita, joita nuoret haluavat käyttää. Päättäjät ja rahoittajat ovat tyytyväisiä, kun tarjotut palvelut ovat laadukkaita ja niitä käytetään aktiivisesti.

Myös yhteiskunta hyötyy, sillä mitä oikea-aikaisempaa ja ajantasaisempaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa nuoret saavat, sitä paremmin he pystyvät tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja heidän osansa yhteiskunnassa vahvistuu.

Liisa Kurtti
Projektityöntekijä
Oulun kaupunki/ Sivistys- ja kulttuuripalvelut
liisa.kurtti(at)ouka.fi
nettinappi.blogspot.fi
p. 044 703 8316

Lähteet:

Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus –materiaali, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Linkkivinkit:

Toiminnalliset osallistavat menetelmät, Koordinaatti
Osallistavan kasvatuksen toiminnallisia menetelmiä ja harjoitteita, Valtikka