Periaatteet ja suositukset

Nuorten tieto- ja neuvontatyölle Suomessa suuntaviivaa antavat seuraavat asiakirjat ja toimenpideohjelmat:

 • Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet (2018)
 • Euroopan neuvoston suositukset nuorisotiedotuksesta No.R (90) 7 & 2010 Rec(2010)8
 • Euroopan neuvoston suositus CM/Rec(2016)7 nuorten mahdollisuuksista käyttää oikeuksia
 • Euroopan neuvoston suositus CM/Rec(2017)4 jäsenvaltioille nuorisotyöstä
 • Suomen nuorisolaki
 • Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Kuntien ja alueiden omat strategiat ja toimenpideohjelmat
 • Euroopan unionin nuorisostrategia vuosille 2019-2027
 • Elinikäisen ohjauksen eurooppalaiset ja kansalliset asiakirjat
 • Euroopan ihmisoikeussopimus
 • YK:n kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksien sopimus

Nuorisolaki

Suomessa tehtävään nuorten tieto- ja neuvontatyöhön vaikuttaa nuorisolaki, jonka tavoitteisiin myös nuorisolain mukaiset palvelut sitoutuvat. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi nuorisolaki (1285/2016) kumoaa aiemman nuorisolain (72/2006).

Nuorisolaki pyrkii edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Lain tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.

Lähteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nuorisolaki (1285/2016) astui voimaan 1.1.2017
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) astui voimaan 13.4.2017

Euroopan neuvoston suositukset

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2010 uuden suosituksensa nuorisotiedotuksesta jäsenvaltioille. Edellinen suositus on vuodelta 1990. Suosituksessa korostetaan nuorten mahdollisuutta saada kattavaa, objektiivista, ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa kaikkiin kysymyksiin, jotka perustuvat heidän erityisiin tiedontarpeisiinsa. Suosituksessa ministerikomitea katsoo, että

 • demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseksi nuorilla on oltava mahdollisuus saada kattavaa, objektiivista, ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa kaikista heitä askarruttavista kysymyksistä, jotka perustuvat heidän erityisiin tarpeisiinsa
 • tieto ja nuorten kyky arvioida ja käyttää sitä ovat edellytyksiä nuorten aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan ja heidän toiminnalleen vastuullisina kansalaisina
 • nuoret osallistuvat yhä enemmän tiedon tuottamiseen sekä julkaisemiseen ja käyttävät siinä tieto- ja viestintätekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia

Opetusministeriön suositus nuorisotiedotuksesta kunnissa 1990
Ministerikomitean suositus CM/Rec(2010)8 jäsenvaltioille nuorisotiedotuksesta

Eurooppalaiset periaatteet

Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) jäsen. Suomalaiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toimivat työmuodon eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti. Periaatteet on hyväksytty vuonna 1993 ja päivitetty ERYICAn yleiskokouksessa 2004. ERYICA hyväksyi verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun eurooppalaiset periaatteet vuonna 2009.

Periaatteena työlle on, että tieto- ja neuvontapalvelut mahdollistetaan kaikille nuorille yhdenvertaisesti. Tavoitteena on mahdollistaa tiedonsaannin yhdenvertaisuus riippumatta nuoren elämäntilanteesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja nuoriin, joilla on mahdollisesti erityistarpeita.

Palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman ajanvarausta ja tiedon tulee perustua ensisijaisesti nuorten tiedontarpeisiin. Jokaista nuorta tulee arvostaa yksilönä ja kysymykseen annettavan vastauksen on oltava yksilöllinen. On myös tärkeää, että palvelut ovat maksuttomia ja tietoa annetaan nuoren yksityisyyttä kunnioittaen.

Eurooppalaiset periaatteet toimivat ohjenuorana nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Periaatteet muodostavat perustan, jolle kattavaa, johdonmukaista ja koordinoitua nuorten tieto- ja neuvontatyötä koskevat vähimmäisvaatimukset ja laatutoimenpiteet tulisi määrittää, osana kunkin maan omaa nuorisopolitiikkaa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet materiaalipankissa