Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

EU:n nuorten konferenssi Maltalla

EU:n nuorten konferenssin tavoite oli tuottaa monitahoisen osallistujajoukon intensiivisellä työskentelyllä ja aidolla vuoropuhelulla konkreettisia suosituksia ja työkaluja siihen, millaisin toimenpitein voidaan tukea nuorten sitoutumista yhä moninaisempaan Eurooppaan ja tarjota heille mahdollisuuksia rakentaa hyvää elämää.

EU:n nuorten konferenssi järjestettiin Maltalla 20.-23. maaliskuuta. Konferenssi kokosi yli 200 nuorta ja poliittista päättäjää ympäri Eurooppaa. Päivien aikana työskenteli kahdeksan työryhmää eri aiheista. Aiheet oli sovittu edellisen nuorten konferenssin (Kosice, Slovakia 2016) keskustelun pohjalta. Lisäksi yksi työryhmä hyödynsi työskentelyssään 24 tunnin Hackathon-menetelmää, aiheena Unelmien Eurooppa.

Työskentelyn lopputuloksena esitettiin suosituksia ja työkaluja käyttöönotettavaksi jäsenmaissa. Nämä ehdotukset olivat päätös 18 kuukauden prosessille, jossa huomioitiin yli 65 000 nuoren ehdotukset. Kaikki nämä kymmenet tuhannet nuoret ovat olleet jollain tapaa osallisena jäsennellyn vuoropuhelun prosessissa.

Jäsennelty vuoropuhelu liittyy Euroopan unionin nuorisostrategiaan vuosille 2010-18. Sillä tarkoitetaan nuorten ja päättäjien välistä keskustelua jostakin tietystä aiheesta. Prosessin avulla halutaan ottaa nuoret huomioon ja mukaan EU:n nuorisopolitiikasta päätettäessä. Jäsennelty vuoropuhelu toteutetaan 18 kuukauden sykleissä, joista jokainen keskittyy johonkin tiettyyn teemaan.

EU-puheenjohtajamaana vuonna 2017 toimiva Malta keskittyy omalla kaudellaan nuorten aktiivista kansalaisuutta ja työelämään osallistumista tukevaan osaamiseen ja elämäntaitoihin. Painopisteenä ovat muita heikommassa asemassa olevat nuoret. Maltan puheenjohtajakauden prioriteettien taustalla on tavoite palauttaa luottamus EU:hun, tarve käydä vuoropuhelua ja pohtia EU:n tulevaisuutta sekä ajankohtaisia muuttoliike-, turvallisuus- ja talouskysymyksiä.

Jäsennelty vuoropuhelu on yksi väline tuoda nuoret ja poliittiset päättäjät yhteiseen keskusteluun. Nyt kun Maltan konferenssi on ohi ja esitykset tuotu pöytään, on poliittisten päättäjien aika ottaa koppi ehdotuksista ja viedä ne toteutukseen. Konferenssissa kävi ilmi, että ainakin suurin osa nuorista uskoo, että heidän sanomisillaan on merkitystä. Vaikka nuoret kritisoivatkin päätöstilaisuudessa sitä, miksi aikuiset ovat paikalla puhumassa nuorista ja eivätkö nuoret ole tässä parhaita asiantuntijoita, oli konferenssi hyvä muistutus siitä, että me kaikki tarvitsemme toisiamme, jos haluamme vaikuttaa.

Mitä siis esitettiin? Lista konkreettisia suosituksia ja menetelmiä, joilla pyritään tehostamaan nuorten poliittisista osallistumista. Nuoret esittivät, että tulisi järjestää nuorten ehdoilla toteutettuja nuorisotapahtumia kaikilla tasoilla. Tapahtumia, joissa tuodaan esiin kaikkien yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Lisäksi esitettiin, että Euroopan komission nuorisoraportissa tulisi olla oma osio nuorisotyölle. Koulujen opinto-ohjelmiin tulisi lisätä elämäntaitojen oppimista ja lisäksi tulisi kiinnittää huomiota mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

Vaikka päivien aikana käsiteltiin isoja ja laajoja aiheita, yhdyn Maltan pääministeri Joseph Muscatin sanoihin siitä, että meidän ei tulisi ainoastaan keskittyä isojen ongelmakohtien selvittämiseen Euroopassa, vaan meillä tulee olla kunnianhimoa ja tahtoa löytää ratkaisuja myös ihmisten jokapäiväisiin ongelmiin. Jos emme keskity myös arkisiin haasteisiin, miten voimme ajatella, että ihmisiä kiinnostaisi osallistua laajempiin, koko Eurooppaa koskeviin keskusteluihin? Samalla heidän tulisi tuntea eurooppalaista yhteenkuuluvuutta.

Nuorten kohdalla erityisesti kysymykset liittyen koulutukseen, työhön ja asumiseen ovat keskeisiä asioita oman tulevaisuuden rakentamisen kannalta. Näiden asioiden hyvällä hoidoilla toivon mukaan herätetään nuorten kiinnostusta ja valmiuksia osallistua yhteisen tulevaisuuden edistämiseen laajemmastakin näkökulmasta. Tästä syystä on tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus osallistua muutoksia mahdollistavaan vuoropuheluun päättäjien kanssa.

Osallistuin työryhmään, jonka aiheena oli laadukas ja kriittinen tieto. Nuoret lähestyivät aihetta hyvin omakohtaisesti, ja juuri sitenhän parhaat ideat syntyvät. Oli tärkeää, että minulla oli nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisena mahdollisuus osallistua juuri tähän työryhmään, sillä pystyin tuomaan näkyville sen, mitä oltiin jo tehty. Nuoret nostivat esiin matalan kynnyksen nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tärkeyden sekä sen, että heille tulisi olla useita osaavia tahoja, jotka ohjaisivat heitä kriittisiksi tiedon käyttäjiksi. Myös kriittisen tiedon tuottajiksi. Koulun resurssit eivät tähän yksin riitä, eivätkä kaikki nuoret ole koulussa. Mediakasvatuksen tärkeys koulun oppiaineena tai sisältönä läpileikkaavasti koettiin merkityksellisenä.

Nuorten mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa ja oppia informaatiolukutaitoa viedään eteenpäin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisessa yhteistyössä ERYICAn jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa. Koordinaatti omalta osaltaan kehittää näitä mahdollisuuksia suoraan nuorille, mutta myös vahvistaen nuorten parissa toimivien osaamista kansallisesti. Yhteistyö eri organisaatioiden kanssa on myös meille tärkeää. Unohtamatta nuorten osallistumista kehittämiseen.

The full list of recommendations of the Vth cycle of the Structured Dialogue (pdf).

Kuvia tapahtumasta Facebookissa.

Kevättä kohden,

Jaana

Robert ja Robert, ERYICAn nuoret lähettiläät yhteiskuvassa Jaanan kanssa Maltan konferenssin päätöstilaisuudessa