Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Suomen EU-puheenjohtajuus - nuorisotyön koulutus puhututti Helsingissä

”Nuorisotyön ammattilaisten, jotka työskentelevät nuorten kanssa tulisi rohkaista kaikkia nuoria unelmoimaan. Meidän tulee tunnistaa myös ne taidot ja osaaminen, joita tarvitaan arjessa, ja vahvistaa niissä nuorten tietotaitoja ja kykyä”, julisti ministeri Annika Saarikko EU:n nuorisokonferenssissa Helsingissä heinäkuun alussa.

EU:n nuorisokonferenssi kokosi Helsinkiin 1.-3. heinäkuuta nuoria, nuorisotyöntekijöitä ja –tutkijoita sekä eri maiden ministeriöiden ja nuorisojärjestöjen edustajia keskustelemaan nuorisotyöstä ja nuorisotyön koulutuksesta. Konferenssiin osallistui lähes 300 osallistujaa 28 EU-maasta. Konferenssi keskittyi nuorisotyöhön ja nuorten näkökulmaan nuorisotyöntekijöiden koulutuksen kehittämisessä. Konferenssin teemat kestävä kehitys, monikulttuurisuus, digitaalisuus, työllisyys ja palvelujen saavutettavuus oli linkitetty nuorisotyöhön ja nuorten elämään. Aiheitä käsiteltiin työryhmissä, opintovierailuilla ja paneelikeskustelussa.

Suomen nuorisoalan painopisteinä EU-puheenjohtajuuskaudella ovat nuorisotyön ja sen laadun edistäminen, nuorisotyöntekijöiden koulutuksen edistäminen sekä digitaalinen nuorisotyö. Suomen tavoitteena on myös edistää EU:n nuorisopolitiikan ja –strategian periaatteita: ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, osallisuutta ja osallistumista.

Nuorisotyön koulutus Euroopassa on haasteellinen kysymys. Miten muodostetaan yhteinen käsitys siitä, mitä nuorisotyöntekijöiden koulutuksen tulisi sisältää? Mitä osaamista tekijöiden tulisi hallita ja millainen pätevyys heillä tulee olla?

”In order to have quality youth work, you need to have qualified youth workers”, Dr Marco Kovacic and Dr Tomi Kiilakoski 

Yleisesti nuorisokonferenssin tavoitteena on edistää myös nuorten ja päättäjien vuoropuhelua, kohtaamista ja mahdollistaa nuorille tilaa tulla kuuluksi ja nähdyksi päätöksenteossa. EU:n nuorisodialogin tavoitteena on edistää nuorten ja päättäjien välistä keskustelua jostakin tietystä aiheesta. Miten se toteutui konferenssissa, siitä saatiin nuorilta välitöntä palautetta. Osa nuorista koki, että heille ei annettu tarpeeksi tilaa kommentointiin, kysymyksiin tai omien mielipiteidensä ilmaisemiseen. Lisäksi teemana nuorisotyöntekijöiden koulutus, ei ollut nuorille itselleen osa arkipäivää tai kokemusmaailmaa. Aiheesta puhuivat enemmänkin koulutuksen asiantuntijat, tutkijat ja poliittiset edustajat. Konferenssi oli mielestäni hyvä esimerkki siitä, että aina ei ole niin yksinkertaista saavuttaa hyviäkään tavoitteitta, vaikka tahtotilaa onkin. Hienoa oli, että nuoret ottivat rohkeasti tilaa ja ilmaisivat mielipiteensä.

EU:n nuorisodialogi tarkoittaa nuorten ja päättäjien välistä keskustelua jostakin tietystä aiheesta. Sen avulla halutaan ottaa nuoret huomioon ja mukaan EU:n nuorisopolitiikasta päätettäessä. Nuorisoasioista vastaavan ministeri Saarikon mukaan Suomen tavoitteena on edistää kaikkien nuorten osallistumista ja osallisuutta. ”Tavoitteena on erityisesti lisätä nuorten osallistumista päätöksentekoon, myös sellaisten nuorten, joilla on vähemmän mahdollisuuksia ja sellaisten, jotka eivät toimi nuorisojärjestöissä”, alleviivasi ministeri Saarikko.

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff
 

EU:n neuvosto Neuvosto eli ministerineuvosto on Euroopan unionin toimielin, jossa jäsenmaiden hallituksia edustavat jäsenvaltioiden ministerit. Neuvosto kokoontuu aihealueesta riippuen kymmenessä eri kokoonpanossa. 

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Puolivuotiskautensa aikana puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa. Suomi toimii puheenjohtajana 1.7. - 31.12.2019. Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana, kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen. 

Puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä neuvostossa ja huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta ja yhteistyöstä jäsenmaiden välillä. Puheenjohtajuutta hoitavat jäsenmaat tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä eli niin sanotuissa trioissa. Tämänhetkisen puheenjohtajatrion muodostavat Romania, Suomi ja Kroatia. 
Lähde: https://eu2019.fi/eu-puheenjohtajuus/tietoa
EU nuorisokonferenssiin osallistui lähes 300 osallistujaa ympäri Eurooppaa.