Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

ERYICAn 30. yleiskokous keräsi ennätysmäärän osallistujia Tallinnaan

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn 30. vuosikokous Tallinnassa 15.-17.5.2019 keräsi ennätysmäärän osallistujia. Isäntänä toimi Viron nuorisotyön keskus ENTK, joka juhlisti samalla keskuksensa 20. vuosijuhlaa ja 15 vuotta kestänyttä ERYICAn jäsenyyttä. Osaamiskeskus Koordinaatti oli aktiivisesti järjestelyissä mukana myös siksi, että Koordinaatilla on keskeinen rooli ERYICAn puheenjohtajana ja jäsenenä.

ERYICA on perustettu vuonna 1986 Madridissa. Järjestö on vuosien saatossa kasvanut varteenotettavaksi eurooppalaiseksi nuorisotyön kattojärjestöksi ja se on tunnustettu asiantuntija eurooppalaisessa nuorisotyössä ja -politiikassa. ERYICAn jäsenistö koostuu 38 jäsenjärjestöstä, jotka tulevat 27 maasta. Jäsenet ovat kansallisia tai alueellisia nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestöjä ja -verkostoja sekä paikallisia keskuksia.

Työtä johtaa hallitus, jonka jäsenet edustavat taustaorganisaatioitaan ja maitaan. Hallituksen puheenjohtaja sitä vastoin edustaa itse järjestöä. ERYICAn toimisto sijaitsee Luxemburgissa ja sitä johtaa toiminnanjohtaja Eva Reina. Lisäksi järjestöllä on kaksi muuta kokoaikaista työntekijää: kehittämispäällikkö Imre Simon ja projektijohtaja Jessica Walker.

Kuluneen viikon yleiskokouksessa valittiin uusi hallitus sekä puheenjohtaja. Kolmivuotinen puheenjohtajuuteni uusittiin jäsenistön 100% tuella, joka antaa varmuutta siitä, että edelliset kolme vuotta ovat olleet tuloksellisia. Suuntaviivat myös tulevalle kaudelle ovat yhtenäiset. Yleiskokous antaa muutoinkin hyvät eväät hallitustyöskentelylle. Erityisesti järjestön uudenlainen strategiatyöskentely on kantanut tulosta. 

Tekoäly ja disinformaatio mietityttivät osallistujia

Yleiskokouksen virallisten kokousteemojen lisäksi keskeisiksi teemoiksi nousivat tekoälyn hyödyntäminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä sekä osaaminen, jota työntekijät tarvitsevat kehittääkseen yhä paremmin nuoria tavoittavia palveluita. Osallistujat esimerkiksi pohtivat chatbottien käytön mahdollisuuksia. Kokemuksia chatboteista on kuitenkin vielä vähän, jotta niiden mahdollisuudet täydentää muuta palvelutarjontaa ymmärrettäisiin täysin.

Tieto on merkittävä väline meille kaikille, mutta erityisen tärkeää se on nuorille, joilla ei ole vielä kovin syvää kokemusta yhteiskunnan toiminnasta. Nuorilla ei ole riittävästi tietoa siitä, mitä he voivat odottaa laadukkaalta tiedolta. Nuorilla ei myöskään ole tarpeeksi tietoa siitä, mitä media ja kaikkialla läsnä oleva informaatio heille tarjoaa, niin hyvässä kuin ei niin hyvässä. Tämän seurauksena nuorten erilaiset tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarpeet ovat yhä edelleen olemassa. Ne vain muuttuvat ajassa ja sen ilmiöistä johtuen. Meillä ei ole vielä tarjota riittävästi opastusta nuorille esimerkiksi disinformaation tunnistamiseen.

Työpajoissa osallistujat ideoivat järjestön verkkokoulutuksia, laatumerkkiä palveluille ja nuorten merkittävämpää roolia järjestön toiminnassa.

Tietoa yhdenvertaisesti kaikille nuorille

Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden tulee varmistaa, että laadukkaat ja monikanavaiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat saatavilla yhdenvertaisesti kaikille nuorille. Ensin tulee kuitenkin selvittää, millaisia nuorten tiedontarpeet ovat ja mitä taitoja he tarvitsevat hyödyntäessään erilaisia tiedonlähteitä.

Ilman laadukasta, nuorisolähtöistä tietoa nuorten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin eivät ole yhdenvertaisia aikuisten kanssa. Tieto on väline informoida nuoria, mutta se on myös tietoa nuorilta yhteiskunnalle siitä, mitä he tarvitsevat. Meidän vain tulee kuulla nuoria ja antaa heille tilaa ilmaista itseään ja tulla kuulluksi.

Yhteistyöterveisin, Jaana Fedotoff