Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Sukupuoli ohjauksessa ja opetuksessa

Reilu viikko siten järjestettiin Oulussa Pohjois-Pohjanmaan ELO-verkoston järjestämänä Ohjataan yhdessä - Sukupuoli ohjauksessa ja opetuksessa - seminaari. Yli sata tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja opetustyötä tekevää ammattilaista perehtyi päivän aikana mitä mielenkiintoisimpien puheenvuorojen ja luentojen myötä siihen kuinka segregaatio näkyy tänä päivänä suomalaisessa ohjaus- ja opetustyön kentässä.

Segregaatio näkyy työelämässä

Seminaarin alussa Eija Leinonen Koulutusavain Oy:stä muistutti meitä kaikkia tasa-arvolaista ja yhdenvertaisuuslaista. Nämä kaksi lakia ovat osa moninaisuutta ja syrjintää kieltävää lainsäädäntöä Suomessa. Suomalaisessa koulutus- ja työmarkkinoilla näkyy vahvasti segregaatio, jossa työ- ja koulutusmarkkinat jakautuvat naisten ja miesten aloihin. Naiset Suomessa ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet selviää mm. Tilastokeskuksen väestön koulutusrakennetta kuvaavista diagrammeista vuodelta 2016. Samaisessa kuviossa nousee esille myös se todella huolestuttava luku, että meillä on yli 600 000 henkilöä, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. 

Segregaatio näkyy erityisesti, kun tarkastellaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen nais- ja miesenemmistöisiä toimialoja vuodelta 2017. Meillä näkyy kaksi erityistä ääripäätä. Rakennusalalla työskentelevistä on yli 90 % miehiä ja terveys- ja sosiaalialalla työskentelevistä lähes 90 % on naisia. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan meillä oli vuonna 2015 niin sanotuissa tasa-ammateissa työskenteleviä (40-60 % on miehiä tai naisia) palkansaajista vain noin 10 %.

Kun seminaarissa tarkasteltiin segregaatiota koulutuksen näkökulmasta näkyi segregaation voimistuminen. Suoritettujen tutkintojen sukupuolittuneisuus on vahvistunut vertailtaessa kehitystä vuoteen 1985. Terveyden- ja hyvinvoinnin aloilla tutkintonsa suorittaneista yli 90 % on naisia ja tekniikan aloilla lähes 90 % tutkinnon suorittaneista on miehiä.

Nuorten näkökulma

Mielenkiintoisen näkökulman seminaariin toi Nuorisotutkimusseurasta Sinikka Aapola-Kari. Aapola-Kari muistutti meitä kaikkia siitä kuinka haastavaa stereotypioiden muuttaminen ja haastaminen on. Ne ovat rakentuneet pitkällä aikavälillä ja vaikuttavat vahvasti pinnan alla. Erityisesti sukupuolistereotypioihin vaikuttaminen edellyttää toimenpiteitä eri tasoilla politiikkaohjelmien, nuorten osallistamisen ja koulutustuskäytänteiden uudistamisen muodossa.

Sinikka Aapola-Kari muistutti myös siitä kuinka vähälle huomiolle on jätetty koulutusinstituutioiden ulkopuolelle jäävät tekijät, kuten nuorten kaverisuhteet, harrastukset, alueelliset perinteet ja muut kulttuuriset ilmiöt. Maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä koskevat käsikirjoitukset muotoilevat nuorten toimijuutta. Nuorisobarometrissä vuodelta 2016 näkyy nuorten kohdalla segregaatio vahvasti naisten ja miesten toiveammateissa. Terveyden- ja hyvinvointialoille halusi 82 % naisista ja tekniikan sekä tietojen käsittely ja tietoliikenne (ICT) aloille reilusti yli 80 % miehistä. Mielenkiintoisimmat Nuorisobarometrin luvut olivat minusta taulukossa, jossa kuinka toivottavana naiset ja miehet pitivät tasa-arvon paranemista tulevaisuudessa. 15-29 -vuotiasta miehistä erittäin tärkeänä sitä pitivät ainoastaan 46 %, kun naisten kohdalla se oli 68 %.

Seminaari kaikkineen herätti paljon pohdittavaa. Henkilökohtaisesti pidän huolestuttavana sitä, että vain alle puolet nuorista miehistä pitää toivottavana tasa-arvon paranemista tulevaisuudessa. Mietin myös sitä mitä me nuorisotyössä voimme asialle tehdä. Korjata asenteita? Puhua tasa-arvosta enemmän? Nostaa tasa-arvoon liittyviä asioita enemmän keskusteluun nuorisotyössä?

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä voimme varmasti kiinnittää enemmän huomiota sukupuolitietoiseen ohjaukseen. Esimerkiksi Opetushallitus on koonnut tästä tietoa verkkosivuilleen. Lähtökohtaisesti sukupuoli ei ole siis pelkkää biologiaa. Sukupuolitietoisessa ohjauksessa tunnistetaan yksilöllisyys ja persoonallisuus sekä pidättäydytään sosiaalistamasta ohjattavaa hänen ulkoiseen sukupuoleensa. Sukupuolitietoinen ohjaus on erilaisten kokemusten, kiinnostusten kohteiden, aatteiden ja tavoitteiden huomioon ottamista sekä moninaisuuden hyväksymistä. Sukupuolitietoinen ohjaus vaativat monenlaisia lähestymistapoja ja strategioita. Ohjaajan on myös heittäydyttävä nuoren ”saappaisiin” ja opittava sukupuolitietoisuutta tosielämän kokemuksista, oppikirjojen ulkopuolelta.

Kannattaa muuten lukea ja perehtyä Koordinaatin julkaisemaan oppaaseen Kaikki mukana, joka on erinomainen yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön. Sieltä löytyy tähänkin asiaan monia hyviä vinkkejä ja ajatuksia kuinka tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus voidaan huomioida arjen työssä ja toiminnassa.

Kesäisin terveisin Koordinaatista, Mika

Kuvassa Ohjataan yhdessä -seminaarin osallistujia Oulussa 4.5.2018.