Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Hur är läget med ungdomsverksamheten på svenska i Finland?

Enligt grundlagen ska svenskspråkiga ungdomar vara jämställda med de finskspråkiga i fråga om samhällstjänster och tillgång till aktiviteter på svenska. Är det så? Får ungdomar det stöd och den hjälp de behöver på sitt modersmål?

I nationella utredningar om ungdomsfrågor särskiljer man inte de två språkgrupperna. Förutom enskilda rekommendationer och mindre undersökningar på svenskspråkigt håll, har det tidigare inte funnits faktaunderlag i frågan. Nu vet vi mer.

Luckan ansökte och beviljades bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för att utreda frågan. I utredningen deltog tredje sektorns landsomfattande, regionala och lokala strukturer, ungdomsverkstäder samt representanter för kommunala, regionala och statliga myndigheter. Resultatet av enkäter och intervjuer finns nu att läsa i en digital lunta på över 150 sidor.

Utbudet av tjänster och aktiviteter på svenska varierar stort. Skillnaderna beror inte enbart på skillnaden mellan stad och landsbygd, utan är också beroende av antalet svenskspråkiga i respektive kommun eller stad.

I utredningens enkätsvar utkristalliserades ändå vissa gemensamma nämnare, bl.a.
- oro för hur sote och landskapsreformen kommer att påverka ungdomsverksamheten på svenska för tredje sektorns aktörer
- behov av mer samarbete på det svenskspråkiga organisationsfältet, dock inte enligt gammal förbundsmodell, utan i stället genom
- bättre informationsutbyte mellan strukturer om utbudet av tjänster för ungdomar
- mer kunskap, bättre synlighet och utbyte av information om digitalt ungdomsarbete

http://helsingfors.luckan.fi/publikationer

Ungdomsakademin Luckan Nyhetsbrev 2/2018