Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Opas vertais- ja itsearviointimalleihin julkaistu

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit - Opas mallien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen on julkaistu. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden laadun arvioinnin lisäksi mallit ovat hyödynnettävissä nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän oman työn jäsentämisessä sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Mallien kriteerit ja tasokuvaukset sisältävät kaikki nuorten tieto- ja neuvontatyölle ominaiset tehtäväalueet ja tehtävät.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallien taustalla on pääkaupunkiseudulla kehitetty avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli, joka otettiin käyttöön Kaupunkimaisen nuorisotyön verkostoon (Kanuuna-verkosto) kuuluvissa kaupungeissa vuonna 2009. Tämän mallin pohjalta nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten ryhmä lähti kehittämään erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyöhön soveltuvia arviointikriteeristöjä ja niihin liittyviä tasokuvauksia.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet ja suositukset ovat olleet peilauspintana mallien kehittämisessä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön keskeinen tavoite, muun muassa edellä mainittujen suositusten mukaisesti sekä nuorisolain velvoittamana, on tukea nuorta kasvamaan oman elämänsä subjektiksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi. Sen vuoksi juuri nuorten osallisuus nostettiin teemaksi myös vertais- ja itsearviointimalleihin. Myös kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen osa-alue on mahdollisuuksien mukaan huomioitu malleja tehdessä.

Miksi laadun arviointia tulee tehdä nuorten tieto- ja neuvontatyössä?

Monet eri tekijät vaikuttavat nuorten tieto- ja neuvontatyön laatuun. Onko työntekijöillä riittävästi asiantuntemusta, jotta he voivat auttaa nuoria? Millaiset pedagogiset taidot heillä on? Entäpä vuorovaikutuskyvyt ja taito sitoutua nuorten tukemiseen? Osaavatko työntekijät toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä? Millainen on nuorille tarjotun tiedon ja palveluiden laatu? Millaiset ovat verkkosivut, entä painetut materiaalit, ja saako nuori palvelusta kaiken tarvitsemansa tiedon? Jos nämä seikat ovat kunnossa, on helpompaa taata asiakkaille parempaa palvelua.

Laatua voidaan tarkastella sen eri osatekijöiden kautta, jolloin arviointi ja kehittäminen helpottuvat. Nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua arvioidessa tulee kiinnittää huomiota toiminnan sisältöön ja suunnitelmallisuuteen, työntekijöiden osaamiseen, työn välittömiin ja välillisiin tuloksiin, nuorten osallistumiseen sekä sidosryhmien ja resurssien käyttöön.

Laatu nousee keskeiseksi myös silloin, kun halutaan todentaa nuorten tieto- ja neuvontatyön merkitystä tai vaikutusta. Palveluihin kohdentuu odotuksia määrällisistä ja laadullisista tuloksista, joten palveluiden jatkuvuuden kannalta on tärkeä pystyä osoittamaan saavutettuja hyötyjä.

Vertais- ja itsearviointimallit toimivat nuorten tieto- ja neuvontapalvelun laatujärjestelmänä. Niiden avulla saadaan rakentavaa palautetta palveluiden ja toimintojen laadusta sekä tunnistetaan vahvuudet, mutta myös kehittämiskohteet ja mahdolliset heikkoudet.

Julkaisu on syntynyt yhteistyössä

Vertais- ja itsearviointimallit on tuottanut ryhmä nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisia vuosien 2014 - 2016 aikana. Työryhmään kuuluivat Mervi Ahola, Jaana Fedotoff, Terhi Hunnakko, Anu Keisanen, Susanna Kilappa, Pirjo Kovalainen, Heta Malinen sekä Susanna Sund. Kiitämme näitä pitkäjänteiseen työskentelyyn sitoutuneita työryhmän jäseniä ja heidän taustatahojaan kaikesta työstä ja tuesta, jota he mallien toteuttamiseksi antoivat!

Julkaisu on ladattavissa materiaalipankista (pdf). Opas sisältää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallien arviointikriteerit, vertaisarvioinnin raportointilomakkeen sekä itsearvioinnin kehittämislomakkeet. Lomakkeet ovat saatavilla myös erillisinä tulostettavina tiedostoina Koordinaatin sivuilla.

Koordinaatista tukea arviointeihin

Vertaisarviointia tekevät ovat vertais- ja itsearviointikoulutuksen käyneitä nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisia. Koulutuksessa käydään läpi vertais- ja itsearviointeihin liittyvät keskeiset asiat: arviointiprosessit, palautteen antaminen sekä arviointiin liittyvät kirjalliset dokumentit. Koulutuksessa tehdään harjoituksena joko vertaisarviointi tai itsearviointi arviointiprosessin sisäistämiseksi. Vertais- ja itsearviointikoulutuksella pyritään takaamaan laadukas arviointi.

Vertais- ja itsearviointikoulutusten ajankohdat löytyvät Koordinaatin koulutus- ja tapahtumakalenteristaKoulutustarpeista sekä mallien kehittämiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Koordinaattiin.